Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Denúncies

Què és una denúncia?

Una denúncia és una comunicació que una persona, física o jurídica, dirigeix a l’administració per posar-li en coneixement uns fets que puguin constituir un incompliment o una infracció administrativa o generar un risc per a la salut, sense perseguir cap efecte compensatori.

L’Administració pot iniciar, a partir d’aquesta  comunicació, una fase d'investigació a través dels serveis d’inspecció. Les actuacions dutes a terme durant aquesta fase d’investigació s’orienten a determinar, amb la major precisió possible les circumstàncies del cas i de les persones presuntament infractores, així com possibilitar la valoració de la conveniència o no d’iniciar un procediment sancionador. Una vegada acabades aquestes actuacions prèvies s’acordarà l’inici de l’expedient sancionador, o bé, l’arxiu de les actuacions.

El denunciant, excepte  si ostenta la condició d’interessat, únicament te dret a que se li comuniqui l’acord d’inici i la resolució de l’expedient, o si procedeix, la decisió d’arxivar les actuacions.

Si el que es pretén és una compensació econòmica per danys o perjudicis haurà de presentar una reclamació davant la  Direcció General de Consum.

lazo_pdf.gif Formulari de denúncia

Quina informació ha de contenir una denúncia?

  • Dades del denunciant: Nom, adreça, núm. de DNI i telèfon de contacte.
  • Dades de l’empresa denunciada: Nom comercial  i adreça.
  • Dades del producte o servei objecte de la denúncia
  • Descripció breu i clara dels fets objecte de la denúncia

On es pot presentar la denúncia?

DIRECCIÓ GENERAL DE PRESTACIONS I FARMÀCIA
C/ de Jesús, 38 A - 07010 - Palma

CENTRE COMARCAL D'INCA
C/ de Ramon des Brull, 73 – 07300 – Inca

CENTRE COMARCAL DE MANACOR
Camí de Bandris, s/n - 07500 - Manacor

CENTRE INSULAR DE MENORCA
Av. de Josep M. Cuadrado, 17 - 07703 - Maó

CENTRE INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
Via Romana, 81 - 07800 - Eivissa
 
Altres formes de presentació:

Per correu postal:
DIRECCIÓ GENERAL DE PRESTACIONS I FARMÀCIA
C/ de Jesús, 38 A - 07010 Palma

Normativa aplicable

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administrau comú de les administracions públiques.
  • Reial Decret 1398/1993 de 4 d’agost, pel que s’aprova el reglament del procediment per l’exercici de la potestat sancionadora.
  • Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel que s’aprova el reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora.

lazo_pdf.gif Formulari de denúncia