Torna

Ordenació del comerç

               Horaris comercials

 

 

 

                                                      HORARIS COMERCIALS

 

HORARI GENERAL

 

  • Cada comerciant pot determinar lliurement l'horari d'obertura i tancament del seu establiment, amb un màxim de 90 hores setmanals en dies feiners.

 

  • L'activitat en diumenges i festius està prohibida, excepte els diumenges i festius autoritzats expressament, les dates dels quals es determinen anualment mitjançant una resolució de l'òrgan competent en matèria de comerç.

 

 

  • A més, amb caràcter excepcional i amb prèvia consulta a la Comissió Interinsular Assessora de Comerç, l'òrgan competent en matèria de comerç pot autoritzar l'obertura dels establiments comercials al públic en diumenge o festiu quan concorrin circumstàncies especials que suposin una significativa major afluència de visitants.

 

 

EXCEPCIONS

 

ESTABLIMENTS AMB RÈGIM ESPECIAL D'HORARIS

 

Tenen plena llibertat per determinar els dies i les hores d'obertura al públic (diumenges i festius inclosos):

 

1.      Els establiments comercials en els quals l'oferta habitual sigui predominantment la venda de:

-          pastisseria i rebosteria

-          pa

-          plats preparats

-          premsa

-          combustibles i carburants

-          flors i plantes.

 

2.      Els establiments comercials situats a estacions, ports, aeroports i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri, i els situats dins establiments hotelers.

 

3.      Els comerços situats a zones de gran afluència turística, en les condicions establertes a les resolucions de declaració corresponents. [enllaç a la relació de ZGAT]

 

4.      Les botigues de conveniència, amb l'obligació de romandre obertes al públic un mínim de 18 hores diàries.

 

5.      S'entén per botigues de conveniència els establiments que compleixen els tres requisits següents:

 

-          Tenir una superfície útil d'exposició i venda no superior a 500 m².

-          Romandre obertes al públic un mínim de 18 hores diàries.

-          Distribuir la seva oferta, de manera similar, entre els productes següents: llibres, premsa i revistes, productes d'alimentació, discs, vídeos, juguetes, regals i productes diversos. [enllaç protocol de certificat de botigues de conveniència]

 

6.      Els mercats i mercadets de venda ambulant autoritzats pels ajuntaments.

 

7.      Els establiments comercials diferents dels anteriors, amb una superfície útil d'exposició i venda de fins a 300 m², exceptuant els que pertanyin a empreses o grups de distribució que no tenguin la consideració de petita o mitjana empresa, segons la legislació vigent.