back

The Employment Observatory

Alaró

piràmidemapa

Anuaris municipals d'Alaró:2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005

Alaró 2010

Demografia / Demografía Mitjana 2010 Variació 2009 Balears
Superficie km2 45,72 4.991,67
Densitat de població / Densidad de población 118,13 1,4% 221,58
Total població / Total población 5.401 1,4% 1.106.049
% població femenina / % población femenina 51,0% 0,4 p.p 49,8%
% població 15 i més anys / % población 15 y más años 82,3% -0,5 p.p 84,8%
% població jove 15-25 anys / % población joven 15-25 años 8,9% -0,1 p.p 10,8%
Índex envelliment / Índice envejecimiento (pobl.+64/pobl.-20 anys) 71,3% -3,3 p.p 69,8%
Índex reemplaçament / Índice de reemplazo (pobl.60-64/pobl.20-24 anys) 101,7% -0,9 p.p 85,1%
% població estrangera / % población extranjera 19,9% 0,6 p.p 21,9%
% població estrangera 16 a 64 anys / % població extranjera 16 a 64 años 73,4% -0,6 p.p 77,8%
Activitat econòmica / Actividad económica      
Total comptes cotització amb personal assalariat / Total cuentas cotización con personal asalariado 108 -4,2% 40.349
%agrícola-ramader-pesquer / %agrícola-ganadero-pesquero 6,4% 2,5 p.p 2,1%
%indústria / % industria 7,3% -4,2 p.p 6,2%
% construcció / % construcción 21,1% -10,3 p.p 12,9%
% comerç detall/ % comercio al por menor 12,7% 0,8 p.p 20,4%
% hoteleria i restauració/ % hosteleria y restauración 9,7% -2,6 p.p 15,0%
% resta serveis/ % resto servicios 42,8% 13,9 p.p 43,6%
Ratio comptes de cotització sobre població 15 i més anys (x100) / Ratio cuentas de cotización sobre población 15 y más años (x100) 2,4302 -0,125 p 4,2997
Mercat de treball / Mercado de trabajo      
Ocupació / Ocupación
Total afiliats règim general / Total afiliados régimen general 414 -10,0% 315.622
%agrícola-ramader-pesquer / %agrícola-ganadero-pesquero 2,1% 0,6 p.p 0,3%
%indústria / % industria 10,4% -4,3 p.p 7,1%
% construcció / % construcción 32,5% -1,2 p.p 10,1%
% comerç detall/ % comercio al por menor 10,7% 2,6 p.p 16,6%
% hoteleria i restauració/ % hosteleria y restauración 7,1% 1,1 p.p 18,9%
% resta serveis/ % resto servicios 37,2% 1,2 p.p 47,0%
Total afiliats règim autònom / Total afiliados régimen autónomo 377 0,2 p.p 81.590
%agrícola-ramader-pesquer / %agrícola-ganadero-pesquero 1,2% -0,4 p.p 3,3%
%indústria / % industria 11,8% 0,4 p.p 6,8%
% construcció / % construcción 23,8% -0,5 p.p 18,0%
% comerç detall/ % comercio al por menor 18,8% 0,9 p.p 23,0%
% hoteleria i restauració/ % hosteleria y restauración 8,7% 0,2 p.p 14,8%
% resta serveis/ % resto servicios 35,6% -0,5 p.p 34,1%
Total afiliats resta règims (llar, agrari, mar) / Total afiliados regímenes (hogar, agrario, mar) 80 -3,8% 14.405
Total nous contractes / Total nuevos contratos 325 36,0% 306.920
% contractes indefinits / % contratos indefinidos 14,8% -1,5 p.p 11,3%
Ocupacions C.N.O. més contractades / Ocupaciones C.N.O. más contratadas
Paletes i paredadors 29 31,8% 17.260
Cambrers, bàrmans i similars 28 100,0% 42.877
Personal de neteja d'oficines, hotels (cambrers de planta) i establiments similars 27 107,7% 40.415
Peons de la construcció d'edificis 26 52,9% 11.004
Peons del transport i descarregadors 24 380,0% 6.103
Demandes d'ocupació i atur / Demandas de empleo y paro
Total demandants d'ocupació / Total demandantes de empleo 397 9,3% 120.573
Total demandants aturats / Total demandantes parados 326 16,6% 82.882
%agrícola-ramader-pesquer / %agrícola-ganadero-pesquero 2,0% 1,3 p.p 0,9%
%indústria / % industria 10,0% -1,9 p.p 5,4%
% construcció / % construcción 16,7% -1,5 p.p 21,4%
% comerç detall/ % comercio al por menor 11,1% -1,0 p.p 13,8%
% hoteleria i restauració/ % hosteleria y restauración 13,5% 2,7 p.p 20,4%
% resta serveis/ % resto servicios 42,4% 0,3 p.p 34,1%
% sense ocupació anterior / % sin empleo anterior 4,3% 0,0 p.p 4,0%
% dones aturades / % mujeres paradas 53,8% -2,1 p.p 46,3%
% joves <25 anys aturats / % jóvenes <25 años parados 10,5% -0,1 p.p 14,2%
% aturats majors 45 anys / % parados mayores 45 años 35,7% -1,2 p.p 30,5%
% aturats llarga durada / % parados larga duración 36,7% 7,2 p.p 26,9%
% aturats amb discapacitat / % parados con discapacidad 1,9% -1,2 p.p 2,1%
% total aturats estrangers / % total parados extranjeros 13,9% -0,7 p.p 26,8%
% aturats estrangers UE / % parados extranjeros UE 40,1% -7,2 p.p 33,6%
% aturats estrangers no UE / % parados extranjeros no UE 59,9% 7,2 p.p 66,4%
Ocupacions C.N.O. amb mes atur/ Ocupaciones C.N.O. con más paro
Taquígrafs i mecanògrafs 37 -1,8% 6.949
Paletes i paredadors 24 -4,6% 7.339
Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i mercats ambulants 24 0,7% 8.644
Personal de neteja d'oficines, hotels (cambrers de planta) i establiments similars 21 9,3% 8.279
Sabaters i similars 14 -1,2% 191
Alaró 2009
       
Demografia / Demografía Mitjana 2009 % var. 2008 Balears
Superficie km2 45,72   4.991,67
Densitat de població / Densidad de población 116,51 2,9% 219,45
Total població / Total población 5.327 2,9% 1.095.426
% població femenina / % población femenina 50,6% 0,4 p.p 49,7%
% població 15 i més anys / % población 15 y más años 82,8% -0,5 p.p 84,9%
% població jove 15-25 anys / % población joven 15-25 años 9,0% -0,2 p.p 11,2%
Índex envelliment / Índice envejecimiento (pobl.+64/pobl.-20 anys) 74,6% -4,5 p.p 68,5%
Índex reemplaçament / Índice de reemplazo (pobl.60-64/pobl.20-24 anys) 102,5% 6,5 p.p 81,3%
% població estrangera / % población extranjera 19,3% 1,0 p.p 21,7%
% població estrangera 16 a 64 anys / % població extranjera 16 a 64 años 74,1% -1,5 p.p 78,4%
Activitat econòmica / Actividad económica      
Total empreses Règim general /Total empresas Régimen general 96 -10,3% 37.920
Total comptes cotització amb personal assalariat / Total cuentas cotización con personal asalariado 118 -9,6% 41.408
% agrícola-ramader-pesquer / %agrícola-ganadero-pesquero 3,8% -0,7 p.p 2,2%
% indústria / % industria 11,5% -2,0 p.p 6,8%
% construcció / % construcción 31,2% -2,0 p.p 16,2%
% comerç / % comercio 12,0% -1,6 p.p 22,8%
% hoteleria i restauració/ % hosteleria y restauración 12,6% 2,0 p.p 17,5%
% resta serveis/ % resto servicios 28,9% 4,3 p.p 34,5%
Ratio empreses sobre població 15 i més anys (x100) / Ratio empresas sobre población 15 y más años (x100) 2,18 -0,30 p 5,24
Mercat de treball / Mercado de trabajo      
Ocupació / Ocupación      
Total població resident al municipi d'alta a la S. S. / Total población residente en el municipio de alta en la S. S. 1.626 -4,3% 387.786
Total població amb centre de treball al municipi d'alta a la S. S. / Total población con centro de trabajo en el municipio de alta en la S. S. 939 -9,0% 422.638
Total afiliats règim general / Total afiliados régimen general 483 -16,8% 324.183
% agrícola-ramader-pesquer / %agrícola-ganadero-pesquero 1,5% -0,5 p.p 0,3%
% indústria / % industria 14,3% 0,1 p.p 7,3%
% construcció / % construcción 34,0% -5,9 p.p 11,0%
% comerç / % comercio 8,1% -1,1 p.p 16,7%
% hoteleria i restauració/ % hosteleria y restauración 6,2% 1,2 p.p 18,3%
% resta serveis/ % resto servicios 35,9% 6,3 p.p 46,4%
Total afiliats règim autònom / Total afiliados régimen autónomo 376 0,7% 83.995
% agrícola-ramader-pesquer / %agrícola-ganadero-pesquero 1,6% -0,9 p.p 3,5%
% indústria / % industria 11,6% 1,7 p.p 6,9%
% construcció / % construcción 24,1% -0,5 p.p 19,1%
% comerç / % comercio 18,0% -0,8 p.p 22,5%
% hoteleria i restauració/ % hosteleria y restauración 8,7% 0,6 p.p 14,6%
% resta serveis/ % resto servicios 36,1% -0,1 p.p 33,5%
Total afiliats resta règims (llar, agrari, mar) / Total afiliados regímenes (hogar, agrario, mar) 79 2,3% 14.459
Total nous contractes / Total nuevos contratos 239 -34,5% 306.965
% contractes indefinits / % contratos indefinidos 16,3% 1,0 p.p 12,4%
Ocupacions C.N.O. més contractades / Ocupaciones C.N.O. más contratadas      
Animadors comunitaris 24 2300,0% 6.427
Paletes i paredadors 22 -54,2% 19.488
Peons de la construcció d'edificis 17 -72,6% 12.340
Peons de les indústries manufactureres 16 -20,0% 3.760
Cambrers, bàrmans i similars 14 -6,7% 41.741
Demandes d'ocupació i atur / Demandas de empleo y paro      
Total demandants d'ocupació / Total demandantes de empleo 364 45,7% 108.618
Total demandants aturats / Total demandantes parados 280 44,6% 74.378
% agrícola-ramader-pesquer / %agrícola-ganadero-pesquero 0,7% 0,4 p.p 0,8%
% indústria / % industria 11,9% 1,8 p.p 5,6%
% construcció / % construcción 18,2% 1,0 p.p 23,5%
% comerç / % comercio 12,2% -0,4 p.p 14,7%
% hoteleria i restauració/ % hosteleria y restauración 10,8% 0,2 p.p 20,9%
% resta serveis/ % resto servicios 42,0% -2,5 p.p 31,6%
% sense ocupació anterior / % sin empleo anterior 4,3% -0,5 p.p 3,0%
% dones aturades / % mujeres paradas 55,9% -3,7 p.p 45,4%
% joves <25 anys aturats / % jóvenes <25 años parados 10,6% -0,4 p.p 15,2%
% aturats majors 45 anys / % parados mayores 45 años 37,0% -0,8 p.p 29,2%
% aturats llarga durada / % parados larga duración 29,5% -4,8 p.p 17,6%
% aturats amb discapacitat / % parados con discapacidad 3,1% 0,3 p.p 1,8%
% total aturats estrangers / % total parados extranjeros 14,6% 0,4 p.p 27,3%
% aturats estrangers UE / % parados extranjeros UE 47,2% -1,5 p.p 33,7%
% aturats estrangers no UE / % parados extranjeros no UE 52,8% 1,5 p.p 66,3%
Ocupacions C.N.O. amb mes atur/ Ocupaciones C.N.O. con más paro      
Taquígrafs i mecanògrafs 38 25,9% 6.103
Paletes i paredadors 25 38,5% 6.835
Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i mercats ambulants 24 12,7% 7.833
Personal de neteja d'oficines, hotels (cambrers de planta) i establiments similars 19 73,1% 7.195
Sabaters i similars 14 -13,0% 185
       
Fitxa municipal / Ficha municipal 2008      
  Alaró Mancomunitat des Raiguer Mallorca Balears
Demografia / Demografía
Total població / Total población 5.178 96.961 846.210 1.072.844
% població femenina / % población femenina 50,2% 49,1% 49,9% 49,6%
% població masculina / % población masculina 49,8% 50,9% 50,1% 50,4%
% població 15 i més anys / % población 15 y más años 83,4% 82,9% 85,0% 85,0%
% població jove 16-25 anys / % población joven 16-25 años 9,1% 11,5% 11,4% 11,4%
Índex envelliment / Índice envejecimiento 79,1% 57,0% 69,6% 67,8%
Índex reemplaçament / Índice de reemplazo 96,0% 78,6% 79,4% 77,7%
% població estrangera / % población extranjera 18,3% 11,3% 20,6% 20,8%
% població estrangera 16-64 anys / % població extranjera 16-64 años 75,6% 76,9% 78,6% 78,8%
Mercat de treball i condicions laborals / Mercado de trabajo y condiciones laborales
Activitat / Actividad        
Total población activa registrada / Total població activa registrada 1.225 40.757 408.302 501.355
Ocupació / Ocupación        
Total població afiliada / Total población afiliada 1.032 36.391 369.700 452.244
Total afiliats règim general / Total afiliados régimen general 581 27.960 289.587 350.189
Total afiliats règim autònom / Total afiliados régimen autónomo 373 7.603 69.007 88.333
Total afiliats règim de la llar / Total afiliados régimen del hogar 61 531 7.734 9.311
Total afiliats règim agrari / Total afiliados régimen agrario 17 279 1.929 2.350
Total afiliats règim del mar / Total afiliados régimen del mar 0 18 1.444 2.061
% treb. sector agrícola-pesquer / % trab. sector agrícola-pesquero 3,7% 2,2% 2,0% 2,0%
% treb. sector industrial / % trab. sector industrial 11,6% 11,5% 6,5% 6,7%
% treb. sector construcció / % trab. sector construcción 32,6% 18,0% 13,3% 13,8%
% treb. sector serveis / % trab. sector servicios 52,2% 68,2% 78,2% 77,4%
Empreses / Empresas        
Total empreses d'alta a la SS / Total empresas de alta en la SS 131 3.263 33.675 44.165
% empreses sector agrícola-pesquer / % empresas sector agrícola-pesquero 7,1% 3,3% 2,4% 2,4%
% empreses sector industrial / % empresas sector industrial 10,9% 10,6% 6,3% 6,3%
% empreses sector construcció / % empresas sector construcción 27,1% 21,4% 14,5% 14,4%
% empreses sector serveis / % empresas sector servicios 54,9% 64,7% 76,9% 76,9%
Atur i demandes d'ocupació / Paro y demandas de empleo        
Total demandants d'ocupació / Total demandantes de empleo 250 6.163 57.558 75.240
Total població aturada / Total población parada 193 4.367 38.601 49.111
Taxa atur registrat / Tasa de paro registrado 15,8% 10,7% 9,5% 9,8%
% pob. aturada agricultura / % pob. parada agricultura 0,3% 1,6% 1,1% 1,0%
% pob. aturada indústria / % pob. parada industria 10,1% 8,9% 4,4% 4,4%
% pob. aturada construcció / % pob. parada construcción 17,1% 20,5% 20,1% 20,9%
% pob. aturada serveis / % pob. parada servicios 67,7% 66,6% 71,7% 71,2%
% pob. aturada sense ocupació anterior / % pob. parada sin empleo anterior 4,7% 2,5% 2,8% 2,5%
Contractes / Contratos        
Total contractes / Total contratos 365 16.611 297.645 381.473
% contractació indefinida / % contratación indefinida 15,3% 15,7% 13,5% 13,6%
Col·lectius preferents / Colectivos preferentes
% dones aturades / % mujeres paradas 59,7% 51,5% 48,7% 48,2%
% joves <25 anys aturats / % jóvenes <25 años parados 11,0% 16,9% 14,9% 15,0%
% aturats majors 45 anys / % parados mayores 45 años 37,8% 30,3% 31,0% 29,9%
% atur llarga durada / % paro larga duración 34,4% 20,7% 16,9% 15,7%
Aturats discapacitats / Parados discapacitados 5 78 573 691
Aturats estrangers / Parados extranjeros 27 724 9.604 12.884
Aturats estrangers UE / Parados extranjeros UE 13 144 3.017 4.135
Aturats estrangers no UE / Parados extranjeros no UE 14 580 6.587 8.749
         
Fitxa municipal / Ficha municipal 2007      
  Alaró Mancomunitat des Raiguer Mallorca Balears
Demografia / Demografía
Total població / Total población 5.018 93.470 814.275 1.030.650
% població femenina / % población femenina 50,4% 49,2% 50,0% 49,8%
% població masculina / % población masculina 49,6% 50,8% 50,0% 50,2%
% població 15 i més anys / % población 15 y más años 83,1% 82,8% 85,0% 85,0%
% població jove 16-25 anys / % población joven 16-25 años 9,4% 11,7% 11,6% 11,6%
Índex envelliment / Índice envejecimiento 80,4% 56,6% 69,9% 68,1%
Índex reemplaçament / Índice de reemplazo 93,7% 77,0% 77,5% 75,6%
% població estrangera / % población extranjera 16,4% 10,1% 18,2% 18,5%
% població estrangera 16-64 anys / % població extranjera 16-64 años 74,5% 76,4% 78,3% 78,5%
Mercat de treball i condicions laborals / Mercado de trabajo y condiciones laborales
Activitat / Actividad        
Total población activa registrada / Total població activa registrada 1.240 42.226 401.936 492.937
Ocupació / Ocupación        
Total població afiliada / Total población afiliada 1.083 38.987 372.845 455.694
Total afiliats règim general / Total afiliados régimen general 648 30.885 294.665 356.010
Total afiliats règim autònom / Total afiliados régimen autónomo 356 7.198 65.930 84.305
Total afiliats règim de la llar / Total afiliados régimen del hogar 64 487 7.233 8.834
Total afiliats règim agrari / Total afiliados régimen agrario 16 399 3.549 4.444
Total afiliats règim del mar / Total afiliados régimen del mar 0 18 1.467 2.102
% treb. sector agrícola-pesquer / % trab. sector agrícola-pesquero 3,3% 1,9% 1,8% 1,9%
% treb. sector industrial / % trab. sector industrial 10,3% 11,3% 6,5% 6,8%
% treb. sector construcció / % trab. sector construcción 37,3% 19,1% 14,5% 15,0%
% treb. sector serveis / % trab. sector servicios 49,1% 67,6% 77,2% 76,3%
Empreses / Empresas
Total empreses d'alta a la SS / Total empresas de alta en la SS 134 3.324 34.034 44.451
% empreses sector agrícola-pesquer / % empresas sector agrícola-pesquero 6,5% 3,2% 2,3% 2,4%
% empreses sector industrial / % empresas sector industrial 9,6% 10,7% 6,3% 6,3%
% empreses sector construcció / % empresas sector construcción 28,3% 23,1% 15,4% 15,3%
% empreses sector serveis / % empresas sector servicios 55,6% 63,0% 75,9% 76,0%
Atur i demandes d'ocupació / Paro y demandas de empleo
Total demandants d'ocupació / Total demandantes de empleo 199 4.747 45.447 59.874
Total població aturada / Total población parada 157 3.239 29.091 37.243
Taxa atur registrat / Tasa de paro registrado 12,7% 7,7% 7,2% 7,6%
% pob. aturada agricultura / % pob. parada agricultura 0,0% 1,4% 0,9% 0,8%
% pob. aturada indústria / % pob. parada industria 15,4% 11,1% 4,7% 4,5%
% pob. aturada construcció / % pob. parada construcción 12,7% 13,9% 14,5% 15,2%
% pob. aturada serveis / % pob. parada servicios 67,4% 71,6% 77,7% 77,5%
% pob. aturada sense ocupació anterior / % pob. parada sin empleo anterior 4,6% 2,0% 2,2% 2,0%
Contractes / Contratos
Total contractes / Total contratos 629 19.525 345.430 438.917
% contractació indefinida / % contratación indefinida 13,0% 17,4% 13,5% 13,4%
Col·lectius preferents / Colectivos preferentes
% dones aturades / % mujeres paradas 61,8% 60,3% 55,1% 54,7%
% joves <25 anys aturats / % jóvenes <25 años parados 10,5% 16,9% 14,6% 14,9%
% aturats majors 45 anys / % parados mayores 45 años 41,7% 32,1% 32,4% 30,8%
% atur llarga durada / % paro larga duración 36,8% 23,7% 19,2% 17,8%
Aturats discapacitats / Parados discapacitados 5 62 496 581
Aturats estrangers / Parados extranjeros 22 444 6.240 8.484
Aturats estrangers UE / Parados extranjeros UE 11 87 2.114 2.906
Aturats estrangers no UE / Parados extranjeros no UE 11 358 4.126 5.578
         
Fitxa municipal 2006      
  Alaró Mancomunitat des Raiguer Mallorca Balears
Demografia
Total població 4.869 89.894 790.763 1.001.062
% població femenina 50,4% 49,3% 50,1% 49,9%
% població masculina 49,6% 50,7% 49,9% 50,1%
% població 15 i més anys 83,5% 83,0% 85,0% 85,0%
% població jove 16-25 anys 9,7% 11,9% 11,8% 11,8%
Índex envelliment 84,9% 58,3% 70,5% 68,5%
Índex reemplaçament 89,7% 71,3% 73,3% 71,2%
% població estrangera 15,7% 9,4% 16,4% 16,8%
% població estrangera entre 16 i 64 anys 75,6% 76,2% 78,0% 78,2%
Mercat de treball i condicions laborals
Activitat
Total població activa registrada 1.225 40.476 388.873 477.413
Ocupació
Total població afiliada 1.079 37.386 360.619 441.279
Total afiliats règim general 654 29.544 282.654 341.957
Total afiliats règim autònom 333 6.809 63.614 81.271
Total afiliats règim de la llar 76 604 9.159 11.292
Total afiliats règim agrari 16 413 3.717 4.625
Total afiliats règim del mar 0 17 1.474 2.134
% treballadors sector agrícola-pesquer 2,7% 1,9% 1,8% 1,8%
% treballadors sector industrial 8,6% 12,4% 6,9% 7,1%
% treballadors sector construcció 37,4% 18,9% 14,3% 14,8%
% treballadors sector serveis 51,3% 66,9% 77,0% 76,3%
Empreses
Total empreses d'alta a la seguretat social 123 3.145 32.979 43.032
% empreses sector agrícola-pesquer 6,2% 3,1% 2,4% 2,4%
% empreses sector industrial 7,5% 11,1% 6,4% 6,3%
% empreses sector construcció 27,0% 22,0% 14,6% 14,6%
% empreses sector serveis 59,2% 63,8% 76,6% 76,7%
Atur i demandes d'ocupació
Total demandants d'ocupació 190 4.465 43.385 57.372
Total població aturada 146 3.090 28.254 36.134
Taxa atur registrat 11,9% 7,6% 7,3% 7,6%
% població aturada agricultura 0% 1% 1% 1%
% població aturada indústria 20% 12% 5% 5%
% població aturada construcció 12% 13% 13% 14%
% població aturada serveis 64% 71% 78% 78%
% població aturada sense ocup anterior 4% 2% 3% 2%
Contractes
Total contractes 554 18.811 343.253 434.995
% contractació indefinida 16,2% 17,8% 13,2% 13,2%
Economia social
Total societats laborals 1 4 19 25
Total cooperatives 0 1 4 5
Col·lectius preferents
% dones aturades 63,2% 61,1% 55,7% 55,7%
% joves menors 25 anys aturats 10,2% 16,3% 15,0% 15,4%
% aturats mayors 45 anys 38,3% 31,7% 31,9% 30,4%
% Atur llarga durada 34,2% 24,3% 20,2% 18,6%
Aturats discapacitats 3 66 482 556
Aturats estrangers 15 335 5.229 7.164
Aturats estrangers UE 9 67 1.706 2.365
Aturats estrangers No UE 6 268 3.523 4.799
         
Fitxa municipal 2005      
  Alaró Mancomunitat des Raiguer Mallorca Balears
Demografia
Total població 4.707 86.837 777.821 983.131
% població femenina 50,7% 49,5% 50,1% 49,9%
% població masculina 49,3% 50,5% 49,9% 50,1%
% població 15 i més anys 84,2% 83,5% 84,9% 85,0%
% població jove 16-25 anys 9,9% 12,2% 12,2% 12,2%
Índex envelliment 89,5% 60,2% 69,5% 67,4%
Índex reemplaçament 88,4% 66,7% 68,7% 66,7%
% població estrangera 15,3% 9,1% 15,5% 15,9%
% població estrangera entre 16 i 64 anys 76,8% 76,9% 78,3% 78,6%
Mercat de treball i condicions laborals
Activitat
Total població activa registrada 1.169 31.904 374.337 459.586
Ocupació
Total població afiliada 1.020 28.744 344.276 421.246
Total afiliats règim general 596 22.040 268.127 324.458
Total afiliats règim autònom 342 5.751 62.474 79.637
Total afiliats règim de la llar 63 481 7.988 9.753
Total afiliats règim agrari 18 452 4.159 5.163
Total afiliats règim del mar 0 19 1.528 2.235
% treballadors sector agrícola-pesquer 3,2% 2,0% 2,0% 2,0%
% treballadors sector industrial 9,6% 13,5% 7,1% 7,3%
% treballadors sector construcció 34,5% 18,0% 13,7% 14,3%
% treballadors sector serveis 52,7% 66,5% 77,1% 76,4%
Empreses
Total empreses d'alta a la seguretat social 118 2.750 31.909 41.617
% empreses sector agrícola-pesquer 8,0% 3,2% 2,4% 2,4%
% empreses sector industrial 8,5% 12,1% 6,4% 6,4%
% empreses sector construcció 25,2% 21,9% 14,3% 14,3%
% empreses sector serveis 58,3% 62,8% 76,8% 76,8%
Atur i demandes d'ocupació
Total demandants d'ocupació 195 4.429 43.930 58.027
Total població aturada 149 3.160 30.061 38.340
Taxa atur registrat 12,7% 9,7% 8,0% 8,3%
% població aturada agricultura 0% 1% 1% 1%
% població aturada indústria 16% 13% 6% 5%
% població aturada construcció 14% 14% 14% 14%
% població aturada serveis 65% 69% 77% 77%
% població aturada sense ocup anterior 5% 4% 3% 3%
Contractes
Total contractes 649 18.292 314.296 399.393
% contractació indefinida 9,7% 13,5% 10,7% 10,7%
Economia social
Total societats laborals 1 4 19 25
Total cooperatives 0 1 4 5
Col·lectius preferents
% dones aturades 60,4% 58,7% 54,7% 54,9%
% joves menors 25 anys aturats 14,2% 16,6% 15,4% 15,9%
% aturats mayors 45 anys 34,7% 30,3% 31,0% 29,6%
% Atur llarga durada 32,3% 23,2% 19,0% 17,3%
Aturats discapacitats 2 59 484 572
Aturats estrangers 15 300 4.756 6.452
Aturats estrangers UE 10 57 1.595 2.266
Aturats estrangers No UE 6 243 3.161 4.186