Torna

Observatori de la Infància i l'Adolescencia de les Illes Balears

L'Observatori de la Infància i de l'adolescència de les Illes Balears és un òrgan col·legiat format per un president, vicepresident, secretari i nou vocals en representació de les conselleries competents en serveis socials, educació, salut, menors i família, joventut, esports, justícia, així com de l'Institut d'Estatística de les Illes Balears i l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor.

Creat per la disposició addicional segona de la Llei 17/2006, de 13 de desembre, integral d'atenció i de drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears per desenvolupar actuacions d'investigació, estudi i anàlisi tècnica de les matèries relacionades amb l'atenció i els drets de les persones menors d'edat. Aquesta disposició estableix que la composició, objectius i règim de funcionament de l'Observatori s'han d'establir reglamentàriament. Així es crea el Decret 50/2013, de 15 de novembre (BOIB núm. 158 de 16 de novembre de 2013), pel qual es determina la composició, objectius i règim de funcionament de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de les Illes Balears.