Torna

Observatori de la Infància i l'Adolescencia de les Illes Balears

L'Observatori estarà integrat pels membres següents:

 

a) Presidència: titular de la Conselleria de Família i Serveis Socials o persona en qui delegui.

b) Vicepresidència: titular de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor o persona en qui delegui.

c) Vocals: Els vocals de l'Observatori són els següents:

- Un representant de la Direcció General de Família i Menors.

- Un representant de la Direcció General de Serveis Socials.

- Un representant de la conselleria competent en matèria de salut.

- Un representant de la conselleria competent en matèria d'educació.

- Un representant de la conselleria competent en matèria de joventut.

- Un representant de la conselleria competent en matèria d'esports.

- Un representant de l'Institut d'Estatística de les Illes Balears.

- Un representant de la conselleria competent en matèria de justícia.

- Un representant de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor de les Illes Balears.

 

d) Secretaria.