IniciFinances del sector públic

Enllaços

Finances del sector públic

 

Tornar Endeutament relatiu: deute sobre pressupostslinea

El càlcul de la rati es fa d'acord amb les dades dels pressuposts consolidats de la Direcció General de Pressuposts i Finançament i del deute per a l'ambit d'aquests pressuposts consolidats segons les dades de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

Els organismes que estan inclosos als pressuposts consolidats son, a més de l'Administració de les Illes Balears, les següents entitats i organismes autònoms: Agència Tributaria de les Illes Balears (ATIB), Escola Balear de Administració Pública (EBAP), Institut Balear de la Dona, Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), Institut d'Estudis Baleàrics, Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Ràtio de deute respecte als pressuposts consolidats liquidats (milions d'euros):

Any

Deute CAIB1

(milions d'euros)

Pressuposts consolidat2

(drets reconeguts nets en milions d'euros)

Ràtio deute / pressupost
2012 5.072 4.314 118%
2013 5.903 4.010 147%
2014 6.829 4.410 155%
2015 7.463 4.168 179%
2016 7.868 4.559 173%
2017 8.303 4.986 166%
2018 8.310 4.822 172%

 

1 Dades de deute a 31 de desembre segons la Direcció General del Tresor i Política Financera del Govern de les Illes Balears i el Banc d'Espanya, per als organismes inclosos en el pressupost  liquidat i consolidat del Ministeri d'Hisenda.

2 Dades del pressupost consolidat i liquidat segons la Direcció General de Pressuposts, exepte l'any 2015 sobre pressupost consolidat inicial.