Torna

ECOTUR

Cost de l'etiqueta

L'organisme competent a qui es faci una sol·licitud exigirà el pagamen dels cànons prevists a l'annex III del Reglament (CE) nº 66/2010, modificat pel Reglament (UE) nº 782/2013. La utilització de l'etiqueta ecològica de l'UE estarà condicionada a l'abonament dels cànons en termini. 

L'anterior Reglament (CE) nº 1980/2000 és aplicable als contractes signats d'acord al seu article 9 fins a la data d'expiració d'aquests contractes, llevat d'allò relatiu als cànons.

 

CÀNON DE SOL·LICITUD (1):

L'organisme competent devant del que es faci una sol·licitud percebrà un cànon en funció dels costos administratius reals que suposi la tramitació d'aquesta. Aquest cànon no serà inferior a 200 € ni superior a 2.000 €.

Per a les petites i mitjanes empreses PYME i microempreses d'acord amb la definició de la Recomanació de la Comissió nº 2003/361/CE de 6 de maig de 2003 (DO L 124 de 20 de maig de 2003, p. 36) i els operadors en païssos en desenvolupament, el cànon de sol·licitut màxim no serà superior a 600 €.

Per a les microempreses , el cànon de sol·licitud màxim serà de 350 €.

 

A Balears, d'acord amb la resolució d'actualització de taxes publicada en el BOIB núm.3 de 07.01.2020, la quota general de la taxa de sol·licitud és (2) :  396,10 €  abans de bonificacions 

 

Reduccions:

a) Reducció del 25% si el subjecte passiu és una petita o mitjana empresa.

b) Reducció del 25% si el subjecte passiu és fabricant de productes o prestador de serveis d'un país en desenvolupament.

Aquestes reduccions són acumulables.
   

 

CÀNON ANUAL (1):

L'organisme competent podrà exigir als sol·licitants als que hagi concedit una etiqueta ecològica de l'UE el pagament d'un cànon anual que podrà ser una quantitat fixa o relacionada  amb el valor anual de ventes en l'UE del producte, però no superior al 0,15% de dit valor.

El canon màxim anual serà de 25.000 € per categoria de producte i per sol·licitant.

Pel cas de les PIME, microempreses o sol·licitants de països en desenvolupament, el cànon anual es reduirà al menys en un 25%.

El període de vigència del cànon anual s'inicia el dia de concessió de l'etiqueta ecològica de l'UE al sol·licitant.

 

CÀNON D'INSPECCIÓ (1):

L'organisme competent podrà percebre un canon d'inspecció.

 

----------

(1) Reglament (CE) nº 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de l'UE

Reglament (UE) nº 782/2013 de la Comissió, de 14 d'agost de 2013, pel qual es modifica el Reglament (UE) nº 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'etiqueta ecològica.

(2) Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el Règim Específic de Taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (articles 343 quarter y 343 quinquies, incorporats per la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública).

         Actualizacions de taxes a  BALEARS :

             - any 2021: Resolució actualització de taxes 2021.pdfResolució de 4 de gener de 2021 d'actualització de taxes.pdf

             - any 2020: Resolució de 2 de gener de 2020 (BOIB núm. 3 de 07.01.2020).pdf Resolució de 2 de gener de 2020 (BOIB núm. 3 de 07.01.2020).pdf

             - any 2019:Resolució de 7 de gener 2019 (BOIB núm. 5 de 10.01.2019).pdf Resolució de 7 de gener 2019 (BOIB núm. 5 de 10.01.2019).pdf

     - any 2018: Resolució de 8 de gener de 2018 (BOIB núm. 5 de 11.01.2018)

     - any 2017: Resolució de 3 de gener de 2017 (BOIB núm. 3 de 07.01.2017)

     - any 2016: Resolució de 14 de gener de 2016 (BOIB núm. 14 de 28.01.2016)

     - any 2015: Resolució de 7 de gener de 2015 (BOIB núm. 14 de 29.01.2015)

     - any 2014: Resolució de 28 de gener de 2014 (BOIB núm. 18 de 05.02.2014)

     - any 2013: Resolució de 18 de març de 2013 (BOIB núm. 43 de 30.03.2013)

     - any 2012: Resolució de 7 de febrer de 2012 (BOIB núm. 22 de 11.02.2012)

     - any 2011: sense variació

     - any 2010: Resolució de 30 de desembre de 2009 (BOIB núm.191 de 31.12.2009)

     - any 2009: Resolució de 27 de gener de 2009 (BOIB núm. 15 ext. de 30.01.2009)

----------

 GENERAR DOCUMENT DE PAGAMENT DE LA TAXAAccés al formulari