Torna

Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

Tràmits

 

Procediment per presentar un suggeriment o queixa

Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest formulari.

Finalitat del tractament i base jurídica: tramitació del procediment administratiu RECLAMACIONS PRESENTADES DAVANT EL DEFENSOR DELS USUARIS DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC DE LES ILLES BALEARS, d’acord amb el que preveuen la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears i la Instrucció 1/2019, de 6 de març, de la consellera de Salut, sobre el funcionament del defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

Responsable del tractament: Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el RGPD.

Termini de conservació de les dades personals: serà d’aplicació el previst a la normativa d’arxius i documentació.

Existència de decisions automatitzades: no n’hi ha.

Transferències de dades a tercers països: les dades no es transferiran a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seu electrònica). Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.