Torna

Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

Carta de Drets i Obligacions dels Usuaris

DEURES DELS USUARIS DEL SISTEMA SANITARI

 • Acomplir les prescripcions generals de naturalesa sanitària comunes a tota la població, així com les específiques determinades pels serveis sanitaris, (també estaran obligats els familiars o acompanyants dels usuaris del sistema sanitari).
 • Utilitzar les instal·lacions a fi que es mantenguin en condicions d' habitabilitat, higiene i seguretat adequades, (també estaran obligats els familiars o acompanyants dels usuaris del sistema sanitari).
 • Vetlar per l' ús adequat dels recursos oferts pel sistema sanitari.
 • Acomplir les normes i els procediments d' ús i accés als drets que se' ls atorguen a través de la Llei de salut de les Illes Balears, (també estaran obligats els familiars o acompanyants dels usuaris del sistema sanitari).
 • Mantenir el degut respecte a les normes establertes en cada centre, així com al personal que hi presti serveis, (també estaran obligats els familiars o acompanyants dels usuaris del sistema sanitari).
 • Firmar, en cas de negar-se a les actuacions sanitàries i no acceptar el tractament, el document pertinent, en el qual quedarà expressat amb claredat que el pacient ha estat suficientment informat i rebutjat el procediment suggerit.
 • Obligar a avisar al sistema sanitari, a la major brevetat possible, de la no utilització per qualsevol causa d' un servei programat prèviament.
 • Cooperar amb l' autoritat sanitària en la prevenció de malalties.

 

DRETS BÀSICS

 • Protecció de la salut i atenció sanitària.
 • Respecte a la intimitat, confidencialitat de les actuacions sanitàries, a la personalitat, a la dignitat humana i a ser atès sense cap tipus de discriminació.
 • Obtenció d' informació sobre els diversos serveis sanitaris als quals es pugui accedir i sobre els requisits necessaris per al seu ús.
 • Accés als serveis especialitzats.
 • Obtenció, en tots els centres i serveis sanitaris, còpia de la carta de drets i deures per la qual s' ha de regir la relació de l' usuari amb aquests.
 • Realització de reclamacions pel funcionament dels serveis sanitaris i fer suggeriments, així com rebre una resposta en els termes prevists reglamentàriament.
 • Informació assistencial, informació completa i continuada, verbal i escrita, sobre el seu procés, inclosos el diagnòstic, el pronòstic i les opcions de tractament.
 • Facilitació de la informació en termes comprensibles.
 • Segona opinió mèdica, en els termes que reglamentàriament es determinin.

 

DRETS ESPECÍFICS DELS USUARIS EN ELS CENTRES ASSISTENCIALS
            
Drets en relació al naixement

 • Drets de la mare: Obtenir informació continuada i completa. Rebre una atenció prenatal adequada i una educació maternal. Ser informada de les diferents opcions de part. Poder escollir durant el part i el postpart un únic professional. Tenir el nounat al seu costat si la salut d' ambdós ho permet. Obtenir una còpia de l' informe d' alta amb totes les dades del part i el resum de l' estat neonatal. Obtenir de l' organització de l' hospital els recursos necessaris per facilitar la lactància materna o obtenir informació sobre un altre tipus d' alimentació. Que es respectin les recomanacions de l' Organització Mundial de la Salut per a totes les dones que així ho sol·licitin.
 • Drets del nounat: Rebre un tractament respectuós i digne, així com ser identificat immediatament mitjançant les mesures que es considerin adequades. Tenir un únic referent mèdic, ser explorat després del naixement per un metge especialista en Pediatria. No ser sotmès a cap examen o intervenció el propòsit dels quals sigui la investigació, excepte amb el consentiment exprés dels seus pares, o, en el seu cas, de les representants legals.
 • Drets comuns de les mares i dels pares dels nounats: Rebre informació comprensible, suficient i continuada sobre el procés o l' evolució del seu fill, inclòs el diagnòstic, el pronòstic i les opcions de tractament, així com també sobre les cures eventuals que rebi el nin. Tenir accés continuat al seu fill, si la situació clínica ho permet, així com participar en l' atenció i en la presa de decisions relacionades amb l' assistència sanitària que ha de rebre. Rebre l' informe d' alta i la informació i l' assessorament necessaris per al seguiment del procés, tant del fill com de la mare, per a la seva integració en la xarxa sanitària i per a l' obtenció dels recursos socials de suport, si fos necessari.

Drets a l'autonomia del pacient

 • Consentiment informat, qualsevol intervenció en l' àmbit de la salut requereix que la persona afectada hagi donat el seu consentiment específic i lliure i hagi estat prèviament informada, excepte les excepcions que recull la Llei de salut de les Illes Balears.
 • Dret a la documentació clínica.
 • Constància per escrit o en suport tècnic adequat a l' efecte de tot el seu procés assistencial.
 • Accés a la seva documentació clínica i que se li faciliti còpia dels documents, informes o dades.
 • Història clínica, que és el conjunt de documents agrupats en un expedient que conté les diverses actuacions relatives al procés assistencial de cada malalt i la identificació dels metges i de la resta de professionals que intervenen.
 • Secret de les dades de la documentació clínica per part del personal que tengui accés a la documentació clínica.

 

Drets dels pacients que pertanyen a col·lectius que mereixen una protecció especial

 • Programes i actuacions específics destinats als col·lectius subjectes a un major risc sanitari per donar efectivitat als drets reconeguts amb caràcter general a la Llei de salut de les Illes Balears.

Drets dels malalts mentals

 • Atenció integral i multidisciplinar dels seus problemes, procurar la col·laboració amb els serveis socials de les Illes Balears, i desenvolupar els serveis de rehabilitació i reinserció social necessaris per a aquesta finalitat.
 • Especial consideració de les actuacions dirigides a l' atenció psiquiàtrica infantil i juvenil, que comprèn la població de fins a 18 anys, i l' atenció psicogeriàtrica.
 • Especial suport a les famílies dels malalts mentals i a les associacions que en desenvolupen la funció en l' àmbit de l' atenció a la problemàtica de la salut mental, i faciliten els recursos adequats per desenvolupar-ne la tasca i promoure la informació, la formació i la participació en la planificació, els programes i les actuacions en la matèria.
 • Garantir l' actuació tutelar de l' administració respecte d' aquelles persones amb malaltia mental que així ho requereixin.
 • Que la direcció del centre assistencial, en el cas que el malalt mental s' hagi ingressat de manera voluntària, sol·liciti la corresponent autorització judicial per a la continuació de l' internament, si desapareix la plenitud de facultats d' aquest.
 • Que es revisi periòdicament la necessitat d' internament per als malalts mentals que hagin estat ingressats en un centre assistencial de manera forçosa.

Dret a manifestar les voluntats anticipadament

 • Atorgar un document de voluntats anticipades, en el qual, lliurement les persones majors d' edat amb capacitat suficient, expressen les instruccions que s' han de tenir en compte per part del metge o equip sanitari responsable quan es trobin en una situació que no els permet expressar personalment la voluntat.

 

DRETS DELS USUARIS DELS SERVEIS SANITARIS PÚBLICS

 • Lliure elecció de metge, servei i centre, dins de l' àrea de salut i d' acord amb la planificació de l' assistència sanitària.
 • Les prestacions bàsiques del Sistema Nacional de Salut.
 • Obtenir els medicaments i els productes sanitaris que es considerin necessaris per promoure, conservar i restablir la salut, d' acord amb els criteris bàsics d' ús racional, en els termes que reglamentàriament s' estableixin.
 • Una habitació individual, si les possibilitats pressupostàries del Servei de Salut ho permetin.
 • Estar informat de les distintes opcions i tècniques terapèutiques i farmacològiques i no farmacològiques pertinents per al tractament del seu procés.
 • Participar, de manera activa i informada, en la presa de decisions terapèutiques que afecten la seva persona, especialment davant situacions en les quals hi ha diferents alternatives de tractament basades en l' evidència científica.
 • Que les prestacions sanitàries li siguin dispensades en un termini prèviament definit i conegut per l' usuari, que serà establert reglamentàriament.