Torna

Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

Què es el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

El Defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears és un òrgan de l'administració sanitària de les IIles Balears, elegit pel Consell de Govern a proposta del Consell de Salut de les Illes Balears, creat per a col·laborar en l'elevació del nivell de la sanitat pública d'aquesta comunitat autònoma. Aquesta és la seva principal finalitat. Per a aconseguir-la de forma satisfactòria, el Defensor dels usuaris té una pluralitat de funcions més concretes.

Entre elles destaquen, encara que no són les úniques, la de tramitar i contestar les queixes que li presentin els usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears i la de formular propostes, suggeriments o recomanacions en temes relatius als drets d'aquests mateixos usuaris. La tramitació de les queixes i reclamacions exigeix, com és lògic, conèixer les se-ves causes, procurar solucionar-les i, de no ser això possible, proposar que s'adoptin mesu-res que evitin que el motiu de la queixa segueixi existint o torni a produir-se.

El Defensor dels usuaris es troba integrat en l'Administració pública sanitària de les Illes Balears, forma part de la mateixa, però d'una manera una mica especial. La seva crea-ció està prevista en la Llei de salut de les Illes Balears, que indica també que ocuparà les seves funcions amb plena autonomia. No està subjecte a cap mandat imperatiu. Això signifi-ca que, encara que pertanyi a l'Administració sanitària, no pot rebre instruccions ni ordres de cap altre òrgan. D'aquesta manera, podrà desempenyar les funcions que li són pròpies amb plena independència i imparcialitat.

El Defensor dels usuaris no és una figura inquisidora. Manca de facultats executives i sancionadores. Molts poden pensar que, en tal cas, es tracta d'una figura inútil, sense un àmbit efectiu d'eficàcia. No obstant això, una experiència -aliena, però significativa- està demostrant que això no és així. La nostra figura s'inspira en la del Defensor del poble, que ha nascut en els estats escandinaus i s'ha estès després per molts altres països de la resta d'Europa. Doncs bé, el Defensor del poble ha acreditat una notable capacitat d'influència sobre els poders públics allà on ha arribat a adquirir un prestigi social reconegut. I el prestigi social s'adquireix quan les seves funcions, les seves actuacions i els seus suggeriments s'han exercit o realitzat amb el major grau possible de prudència, ponderació raonable i sentit comú.

Aquest és el mirall en el qual vol mirar-se la nostra figura de Defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears. La seva eficàcia ha de basar-se en la força de la raó, no en la raó de la força; en el diàleg, no en la discussió; en la concòr-dia, no en la discòrdia; en la persuasió, no en l'amenaça. El Defensor dels usuaris, en defi-nitiva, ha de ser pont d'unió entre els usuaris i l'administració sanitària balear. Mai ha de tendir a separar els uns de l'altra.

De moment, aquesta idea motriu és una mera declaració d'intencions. La nostra figura acaba de néixer. Al pas del temps -el menor possible-, el Defensor dels usuaris hauria de constituir-se en peça important del sistema sanitari públic balear, coadjuvant a elevar el seu ja alt nivell de qualitat. Per això i per a això la comunicació amb els usuaris és necessà-ria o, millor, imprescindible. Els usuaris han de fer arribar al Defensor les seves sol·licituds i suggeriments. Per això i per a això, per a assegurar millor els seus drets, per a augmentar el seu grau de satisfacció respecte als serveis sanitaris que reben, l'equip que integra l'Oficina s’ofereix i sol·licita la col·laboració de tots.