Institut d'Estudis Autonòmics

Detall Normativa

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

HISENDA I PRESSUPOSTS

29/12/2017

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Català - Castellano