RESTRICCIONS DE MOVIMENT

Trasllat de vegetals especificats fora de la zona demaracada:

La sortida d'una zona demarcada, de vegetals especificats conreats en llocs de producció situats en una zona demarcada, només podrà autoritzar-se quan es compleixin determinats requisits que garanteixen l'absència del bacteri i el vector.

La circulació de vegetals especificats que s'hagin conreat part de la seva vida en una zona demarcada de Xf està prohibida, tret que es compleixi algunes de les següents circumstàncies:

  1. procedeixin de llocs autoritzats situats en una zona demarcada i a més compleixin determinades condicions (tractaments fitosantiaris, transport en contenidors o envasos tancats, i vigilància anual i de manera específica abans del trasllat),
  2. es tracti de vegetals especificats en els quals mai s'ha detectat la infecció en aquesta zona demarcada,
  3. es tracti de vegetals especificats conreats in vitro durant tot el cicle de producció,
  4. o es tracti de vegetals de Vitis sp. en repòs.

D'altra banda, s'han establert determinades condicions per al moviment de vegetals especificats a l'interior de la zona demarcada (dins de les zones infectades). Aquests moviments no tenien establert cap requisit en la Decisió (UE) 2015/789. Els requisits consisteixen en el fet que el lloc estigui registrat, se sotmeti a inspeccions anuals que incloguin anàlisis d'una mostra representativa i conforme a la fitxa de vigilància de la plaga, se sotmet a tractaments fitosanitaris i que la persona no considerada en la definició d'usuari final del Reglament (UE) 2016/2031, i que rebi aquests vegetals, ferm una declaració que aquests no sortiran d'aquestes zones. Els usuaris finals deuran així mateix ser informats en el moment de la venda de les restriccions al moviment dels vegetals especificats adquirits.

El moviment s'acompanyarà d'un passaport fitosanitari, a reserva dels requisits establerts en els articles 78 a 95 del Reglament (UE) 2016/2031, amb la novetat que, en el cas que el moviment es realitzi dins de les zones infectades, zones tampó o des de les zones tampó a les zones infectades respectives, el codi de traçabilitat inclourà la indicació “zona infectada XYLEFA”.

Trasllat de vegetals especificats conreats en llocs de producció autoritzats situats en la zona demarcada:

L'autoritat fitosanitària coordinadora de les IIBB podrà autoritzar la sortida d'una zona demarcada, de vegetals especificats conreats en llocs de producció situats en aquesta zona demarcada, si es compleixen les condicions següents:

a) Els vegetals especificats han estat conreats durant tot el seu cicle de producció en un lloc que ha estat autoritzat conforme l'article 24 del Reglament (UE) 2020/1201 o han estat en aquest lloc durant, com a mínim, els últims tres anys;

b) Durant el període de creixement dels vegetals especificats, no s'ha detectat la presència de Xf ni la dels seus vectors en el lloc;

c) Els vegetals especificats són sotmesos a tractaments fitosanitaris contra la població de vectors, en totes les seves fases, en moments adequats de l'any per a mantenir-los lliures dels vectors de la plaga especificada. Aquests tractaments inclouran, segons sigui procedent, mètodes químics, biològics o mecànics eficaços, en funció de les condicions locals;

d) Els vegetals especificats són transportats a través de la zona demarcada o dins d'ella en contenidors o envasos tancats, que garanteixen que no pot produir-se cap infecció per la plaga ni qualsevol dels seus vectors;

e) En el moment més pròxim possible al seu trasllat, els vegetals especificats han estat sotmesos a anàlisis moleculars per a detectar la presència de la plaga especificada sobre la base de les anàlisis enumerades en l'annex IV: PCR temps real (Harper, 2010), LAMP (Harper, 2010), PCR en temps real (Ouyang, 2013), PCR convencional Misanvage, 1994), utilitzant un sistema de mostreig que permeti detectar, amb una certesa mínima del 80%, un nivell de presència de vegetals infectats de l'1%.

Les condicions que ha de complir un lloc de producció per a poder ser autoritzat per l'autoritat fitosanitària coordinadora de les IIBB són:

L'autorització del lloc es revocarà immediatament quan, durant les inspeccions anuals, es detecti la presència de la plaga o danys en la protecció física, i se suspendran temporalment la sortida dels vegetals especificats de les zones demarcades afectades i el trasllat d'aquests des de les zones infectades respectives a les zones tampó.

Trasllat de vegetals especificats en els quals mai s'ha detectat la infecció en aquesta zona demarcada:


L'autoritat fitosanitària coordinadora de les IIBB podrà autoritzar la sortida d'una zona demarcada, de vegetals especificats en els mai s'hagi detectat la infecció en aquesta zona demarcada, si es compleixen les condicions següents:

a) Els vegetals especificats han estat conreats en un lloc que pertany a un operador professional registrat en el Registre d'Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG);

b) Els vegetals especificats pertanyen a espècies vegetals que han estat conreades durant almenys una part de la seva vida en una zona demarcada, que han estat sotmeses, durant els tres anys següents a l'establiment de la zona demarcada, a les activitats de prospecció anual en la zona demarcada i en les quals mai s'ha detectat la infecció per la plaga;

c) Les espècies de vegetals especificats a què es refereix la lletra b) es publiquen en la base de dades de la Comissió de vegetals hostes en els quals no s'ha detectat la infecció en aquesta zona demarcada específica;

d) Els vegetals especificats són sotmesos a tractaments fitosanitaris contra la població de vectors, en totes les seves fases, en moments adequats de l'any per a mantenir-los lliures dels vectors de la plaga; aquests tractaments inclouran, segons sigui procedent, mètodes químics, biològics o mecànics eficaços, en funció de les condicions locals;

e) En el moment més pròxim possible al seu trasllat, els lots de vegetals especificats han estat sotmesos a una inspecció i a anàlisis moleculars per l'autoritat competent, utilitzant un sistema de mostreig que permeti detectar, amb una certesa mínima del 95%, un nivell de presència de vegetals infectats de l'1%;

f) En el moment més pròxim possible al seu trasllat, els lots dels vegetals especificats s'han sotmès a tractaments fitosanitaris contra tots els vectors de la plaga.

Trasllat de vegetals especificats conreats in vitro:

L'autoritat fitosanitària coordinadora de les IIBB podrà autoritzar la sortida d'una zona demarcada a de vegetals especificats conreats in vitro durant tot el cicle de producció en aquesta zona demarcada, si es compleixen les condicions següents:

a) Els vegetals especificats s'han conreat durant tot el cicle de producció en un lloc autoritzat conforme al que s'estableix en l'article 24 del Reglament (UE) 2020/1201.

b) Els vegetals especificats han estat conreats en un contenidor transparent en condicions estèrils i compleixen una de les següents condicions:

o Han estat conreats a partir de llavors

o Han estat propagats en condicions estèrils a partir de plantes mare que han passat tota la seva vida en una zona del territori de la Unió lliure de la plaga, han estat sotmeses a anàlisi i han resultat lliures d'aquesta plaga.

o Han estat propagats en condicions estèrils a partir de plantes mare que han estat conreades en un lloc que compleix les condicions establertes en l'article 19 del Reglament (UE) 2020/1201, han estat sotmeses a anàlisi i han resultat lliures de la plaga, basant-se en un sistema de mostreig que permeti detectar, amb una certesa mínima del 95%, un nivell de presència de vegetals infectats de l'1%;

 c) Els vegetals especificats són transportats, a través de la zona demarcada o dins d'ella, en un contenidor en condicions estèrils que impossibiliten la infecció per la plaga mitjançant els seus vectors.

Trasllat de vegetals de Vitis sp en repòs sotmeses a tractament amb aigua calenta

L'autoritat fitosanitària coordinadora de les IIBB podrà autoritzar la sortida d'una zona demarcada de vegetals de Vitis en repòs destinats a la plantació, excepte les llavors, que hagin estat conreats durant part de la seva vida en aquesta zona demarcada i figurin com a vegetals especificats per a aquesta zona, si es compleixen les condicions següents:

a) Els vegetals han estat conreats en un lloc que pertany a un operador registrat en el Registre d'Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG)

b) En el moment més pròxim possible al seu trasllat, els vegetals han estat sotmesos a un tractament de termoteràpia adequat en una instal·lació de tractament autoritzada i supervisada per l'autoritat competent a aquest efecte, durant el qual els vegetals en repòs són submergits durant 45 minuts en aigua calenta a 50 °C. En aquest sentit, existeix una norma EPPO que estableix les condicions d'aplicació d'aquest tractament (EPPO (2012): Tractament amb aigua calenta contra el fitoplasma de la flavescencia daurada de la vinya). EPPO Bulletin 42 (3), 490-492.

Trasllat de vegetals especificats a l'interior de la zona demarcada

  • Dentro de una isla

S'autoritza el trasllat dins de les zones infectades de vegetals especificats que hagin estat conreats durant part de la seva vida en una zona demarcada, si es compleixen les condicions següents:

a)Els vegetals han estat conreats en un lloc que pertany a un operador registrat en el Registre d'Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG).

b) L'autoritat competent sotmet a aquest lloc a mostrejos i anàlisis anuals per a detectar la presència de la plaga, tenint en compte la informació de la fitxa de vigilància de la plaga.

c) Els resultats de la inspecció anual i de les anàlisis en una mostra representativa confirmen l'absència de la plaga.

d) Els vegetals especificats són sotmesos a tractaments fitosanitaris contra la població de vectors, en totes les seves fases, en moments adequats de l'any per a mantenir-los lliures dels vectors de la plaga. Aquests tractaments inclouran, segons sigui procedent, mètodes químics, biològics o mecànics eficaços, en funció de les condicions locals.

e) Els operadors professionals demanaran a la persona que rebi aquests vegetals que ferm una declaració que aquests no sortiran d'aquestes zones.

  • Entre illes

Està prohibit traslladar entre illes les espècies vegetals indentificades en la Zona Infectada de les Illes Balears com a hostes de Xylella fastidiosa (excepte les llavors) a excepció del moviment entre Mallorca i Menorca en el qual no existeix tal restricció.