INFORMACIÓ:

Aquesta comissió valora els mèrits referents als apartats 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de Concurs de Trasllats.
La comissió només valora documentació de personal funcionari de carrera.
La presentació de la documentació es realitzarà per mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic habilitat a l’efecte.