Torna

Transport Aeri

 Descomptes de resident

 

BONIFICACIONS ALS RESIDENTS DE LES ILLES BALEARS EN EL TRANSPORT AERI.

 

NORMATIVA REGULADORA:

 

Disposició addicional tretzena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2013, modificat per Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2017 i per la Llei 20/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim pels residents en les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i Ceuta i Melilla, modificat pel Reial Decret 1340/2007, d'11 d'octubre.

 

Beneficiaris: Amb vigència indefinida tenen dret a obtenir bonificacions en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim i aeri de passatgers, els ciutadans espanyols, així com els dels altres estats membres de la Unió Europea o d'altres estats signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, els seus familiars nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent i els ciutadans nacionals de tercers països residents de llarga durada, que acreditin la seva condició de resident a les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i a les ciutats de Ceuta i Melilla.


Quantia de les bonificacions:

  • 75% Interilles
  • 50% Illes - resta del territori nacional

Enllaços a normativa:

Reial Decret 1316/2001