Torna

Transparència EBAP

organigrama

 Data actualització: 23/02/2021

 

L'article 8 del Decret 31/2012, de 13 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Escola Balear d’Administració Pública (consultau la publicació en el BOIB PDF), estableix la següent estructura orgànica:

1. Són òrgans superiors de direcció de l’EBAP:

a) La Presidència, que correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública Pàgina Web.

b) La Vicepresidència, que correspon a la persona titular de la direcció general que té les competències en matèria de funció pública Pàgina Web.

c) El Consell de Direcció és l’òrgan superior col·legiat de direcció de l’EBAP. Integren el Consell de Direcció els membres següents:

a) Presidència: la persona titular de la Presidència de l’EBAP

b) Vicepresidència: la persona titular de la Vicepresidència de l’EBAP

c) Vocals:

1r. La persona titular de la Direcció Gerència de l’EBAP.

2n. Un representant designat per la persona titular de la conselleria competent en matèria de seguretat i coordinació de la policia local i emergències.

3r. Un representant designat per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’educació.

4t. Un representant designat per la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

5è. Un representant designat per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’innovació tecnològica.

6è. Un representant designat per la persona titular de la conselleria competent en matèria de pressuposts.

7è. Un representant de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

2. L’òrgan de direcció ordinària de l’EBAP és la Direcció Gerència Pàgina Web.

3. El Consell Rector és l’òrgan de consulta, deliberació, seguiment i participació en les activitats de l’EBAP.
El Consell Rector està integrat pels membres següents:

a) Presidència: la persona titular de la direcció general que té les competències en matèria de funció pública.

b) Vicepresidència: la persona titular de la Direcció Gerència de l’EBAP.

c) Vocals:

1r. Tres membres en representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designats per la persona titular de la Conselleria d’Administracions Públiques.

2n. Dos membres en representació de les corporacions locals designats per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

3r. Dos experts de prestigi reconegut en el camp de l’Administració pública, designats pel president de l’EBAP a proposta del Consell de Direcció.

4t. Tres representants de les organitzacions sindicals més representatives en el conjunt de les administracions públiques d’àmbit autonòmic i local de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb els articles 6.3 c, 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, designades en proporció a la corresponent representativitat.

4. Els òrgans bàsics d’estudi, deliberació i proposta són els següents:

a) La Comissió Permanent de Selecció i Promoció

b) La Comissió Permanent de Formació