Data actualització: 20/09/2021


El Consell de Direcció de l’EBAP va aprovar a la sessió de dia 15 de juliol de 2021 els compromisos de servei que l’Escola adopta en la relació amb els seus usuaris en l’àmbit de la formació i de la selecció i provisió.

A més, va aprovar els indicadors de seguiment d’aquests compromisos, així com la forma de càlcul de cada un dels indicadors i la periodicitat en què es farà el seu seguiment.

Aquests són els compromisos de l’Escola en l’àmbit de la formació i els seus indicadors de seguiment:

FORMACIÓ

COMPROMISOS:

INDICADORS:

1. Avisar de l’admissió en el 90 % de les activitats formatives amb un mínim de deu dies d’antelació a l’inici en les modalitats semipresencial i presencial, i una setmana abans en la modalitat en línia quan la persona seleccionada no ho sigui a causa de la renúncia d'una altra o d’un nou termini d’inscripció obert, a través de correu electrònic i SMS.

El percentatge de cursos en què la comunicació s’ha fet amb deu dies d’antelació o una setmana.

2. Expedir els certificats d’aprofitament i d’assistència del 95 % de les accions formatives en un termini inferior a dos mesos des de la data de finalització.

El percentatge de cursos amb certificats d’aprofitament o d’assistència expedits abans de dos mesos des de la data de finalització.

3. Publicar els materials de què disposem amb la llicència Creative Commons i publicar anualment quatre nous materials en la modalitat d’autoaprenentatge.

El nombre de materials publicats.

El nombre de nous materials publicats en la modalitat d’autoaprenentatge.

4. Garantir la qualitat de la docència a través de l’avaluació del 95 % del personal docent, que ha d’assolir almenys el 75 % de la puntuació màxima en les valoracions que faci l’alumnat.

El percentatge de docents avaluats.

El percentatge de docents amb valoracions iguals al 75 % o superiors.

5. Promoure la inscripció permanent del professorat amb la finalitat de disposar d’una base de dades de docents el més àmplia i qualificada possible.

El nombre de professors nomenats que estan inscrits, en el seu cas, a la base de dades general del professorat.

El nombre d’àrees en les quals oferim inscripció permanent.


6. Promoure la implicació del personal docent inscrit en la base de dades general del professorat de l’Escola en la seva formació i perfeccionament oferint un mínim de 80 hores anuals de formació en competències docents.

El percentatge de docents que ha realitzat alguna acció formativa de les oferides en competència docent.

El nombre d’hores oferides.

7. Garantir un mínim de dues convocatòries anuals de proves de certificació de coneixements dels materials publicats a l’espai d’autoaprenentatge.

El nombre de convocatòries anuals de proves de certificació de coneixements dels materials d’autoaprenentatge.

8. Oferir en la modalitat no presencial almenys un 50 % del nombre total de les places d’activitats dels plans adreçats al personal de serveis generals de la CAIB. 

El percentatge de places d’activitats en modalitat no presencial respecte del total de places oferides.


I aquests els compromisos de servei i els indicadors de seguiment en l’àmbit de la selecció i la provisió:

SELECCIÓ I PROVISIÓ

COMPROMISOS:

INDICADORS:

9. Atendre el 95 % de les consultes dels aspirants, tant de forma presencial com telefònica i per correu electrònic oposicions@caib.es en un màxim de tres dies hàbils.

El percentatge de consultes ateses en un màxim de tres dies hàbils.

10. Atendre el 90 % de les queixes, suggeriments i sol·licituds d’informació general, corresponents al Servei de Selecció i Provisió, mitjançant la bústia disponible en l’apartat «Atenció a la ciutadania» de la pàgina de l’EBAP (ebap.caib.es) en un termini inferior a deu dies hàbils.

El percentatge de requeriments contestats en un termini inferior a deu dies hàbils.
11. Tenir una satisfacció superior als 6 punts (en una escala de 10) en la resolució de les peticions d’assistència tècnica i de les consultes de valoració de les Comissions Tècniques de Valoració i dels Tribunals Qualificadors, per facilitar la consecució de les tasques que tenen encomanades.

L’índex de satisfacció de les comissions i dels tribunals respecte del suport que els ofereix el Servei mitjançant l’enquesta de satisfacció que emplenen quan finalitzen el procediment.

La forma de càlcul i la periodicitat de seguiment de cada un dels indicadors són les establertes en el següent quadre:

Forma de càlcul

1. El nombre d'activitats a data 31 de desembre de l’any en curs en les quals s'ha avisat, com a mínim a un participant en el temps estipulat, dividit pel nombre total d'activitats realitzades, multiplicat per 100.

2. El nombre de certificats a data 31 de desembre de l’any en curs emesos en el temps estipulat, dividit pel nombre total d'accions formatives a certificar, multiplicat per 100.

3. 1. El nombre de materials publicats anualment a les diferents àrees de formació de ebapenobert.caib.es.

3.2. El nombre de materials publicats a l’espai “Autoaprenentatge” de ebapenobert.caib.es durant l’any en curs.

4. 1. El nombre total de docents que, a data 31 de desembre de l’any curs, han rebut una valoració, dividit entre el nombre total de docents nomenat, multiplicat per 100.

4.2. El nombre de valoracions de professors fetes superiors a 3,5 sobre 5 (equivalent a 7 sobre 10), dividit pel nombre de valoracions fetes en total a data 31 de desembre de l’any curs, multiplicat per 100.

5. 1. El nombre de professors dels plans de formació en què hi ha inscripció permanent a la Base de dades general del Professorat en relació al nombre total de docents nomenats a data 31 de desembre de l’any curs.

5.2. El nombre d’àrees en les quals s’ofereix inscripció permanent.

6. 1. El nombre de docents que, a data 31 de desembre de l’any curs, ha realitzat alguna acció formativa de l’itinerari, dividit entre el nombre total de docents inscrit en la base de dades general del professorat, multiplicat per 100.

6.2. El nombre total d’hores oferides a data 31 de desembre de l’any curs, a l’Itinerari de Formació i Perfeccionament del Professorat (hores anuals).

7. El nombre de convocatòries efectuades a data 31 de desembre de l’any curs.

8. El nombre de places ofertades d’activitats en modalitat no presencial, a data 31 de desembre de l’any curs, dividit pel nombre total de places ofertades, multiplicat per 100.

9. El nombre de respostes en el termini establert a les consultes realitzades, a data 31 de desembre de l’any curs, dividit pel nombre total de consultes realitzades, multiplicat per 100.

10. El percentatge d'expedients QSSI del Servei que s'han contestat dins del termini establert, a data 31 de desembre de l’any curs, dividit pel nombre total d'expedients oberts, multiplicat per 100.

11. Mitjana de la valoració aconseguida superior a 3 sobre 5 (equivalent a 6 sobre 10), en relació als resultats de les enquestes a tribunals i comissions de valoració.