tramits.JPG

 

Tràmit d’avís previ d’eleccions sindicals

icono_jefatura.jpeg  Tràmit d'preavís d'eleccions sindicals
icono_jefatura.jpeg  Modificació d'preavís d'eleccions sindicals

Abans de la tramitació heu de saber:

 

— Dades de l’empresa. En el model d’avís previ heu d’emplenar:

-  el nom de l’empresa, (Si se la coneix per un nom comercial, el podeu fer constar).

- el NIF/CIF.

 

— Dades del centre de treball. L’article 5.1 del RD 1844/1994, de 9 de setembre, que aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació  dels treballadors en l’empresa, defineix centre de treball com la unitat productiva amb organització específica, que es doni d’alta, com a tal, davant l’autoritat laboral. L’autoritat laboral competent per rebre les comunicacions d’obertura dels centres de treball és la Direcció General de Treball, depenent de la Conselleria de Treball i Formació, arran de la transferència de competències en matèria de treball (execució de la legislació laboral) efectuades per mitjà del RD 98/1996, de 26 de gener. Per tant, en l’apartat corresponent al centre de treball hi haurà de constar la informació indicada en la comunicació d’obertura del centre de treball i consignar-hi totes les dades que s’hi demanen.

 

— Dades de les eleccions. L’article 2 del RD 1844/1994 indicat estableix que poden promoure les eleccions les organitzacions sindicals o els propis treballadors, conforme preveu l’article 67.1 de l’Estatut dels Treballadors. Els promotors han de comunicar a l’Oficina Pública d’Eleccions Sindicals i a l’empresa el seu propòsit de celebrar eleccions amb un termini mínim d’un mes d’antelació, almenys, a l’inici del procés electoral. El procés comença amb la constitució de la mesa electoral.

 

— Annexos a l’avís previ.

- Si es promouen eleccions a diferents centres de treball o en cas d’agrupació de centres dintre de la mateixa empresa, s’ha d’adjuntar l’annex 1 a l’avís previ.

- Si el promotor de les eleccions és un grup independent de treballadors hauran d’adjuntar els annexos 2 i 3 a l’avís previ. Si a més voleu presentar l’avís previ i els seus annexos davant qualsevol Oficina del SOIB, o de Correus, o d’un altre organisme oficial, hi heu d’adjuntar l’annex 4.