Zoonosis no alimentarias
 

Descripció

Les zoonosis són les malalties dels animals especialment les transmissibles a les persones.
Històricament aquestes malalties han tingut gran importància i malgrat l’adopció de mesures higièniques per al seu control i prevenció, en l’actualitat tornen a assolir un paper rellevant, motivat pels canvis socioeconòmics i mediambientals ocorreguts els darrers anys, de manera que s’estima que el 75% de malalties transmissibles emergents i reemergents són zoonosis. 
La Comissió Europea ha llençat el concepte SALUT COMPARTIDA (ONE HEALTH) per definir aquestes malalties i plantejar un abordatge multidisciplinar per a tots els agents que puguin estar implicats. A efectes de gestió, a les Illes Balears, el control de zoonosis és competència autonòmica, i concretament de:

  • La Direcció de Medi Rural i Marí de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori  per als aspectes relacionats amb la sanitat animal.
  • La Direcció de Salut Pública i Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, per a les malalties de les persones i en el cas específic dels animals sospitosos de ràbia.

I per determinats aspectes, també poden participar altres departaments (Servei Balear de Salut, Medi Natural, Recursos Hídrics), altres administracions (estatals, locals) i altres entitats (UIB)
El Servei de Salut Ambiental és el responsable de realitzar la vigilància de les malalties zoonòtiques que suposen un risc per a la salut pública derivades de compartir espais i conviure amb animals, així com les que són transmeses a través de vectors (insectes, artròpodes, etc), en col•laboració amb els serveis d’Epidemiologia i Promoció de la Salut. Actualment gestiona el programa de vigilància contra la ràbia dels animals domèstics, amb la col•laboració del Servei Balear de Salut (IB-Salut) i la coordinació del grup tècnic de vigilància del virus del Nil Occidental a les Illes Balears; També assessora en aquesta matèria als professionals sanitaris, tècnics d’administracions locals i ciutadans que ho requereixen.
 

Normativa aplicable
 
go.gifDecret 21/2015, de 17 d’abril, pel qual es regulen les mesures de control, prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en animals i d’altres zoonosis en animals de companyia en l’àmbit de les Illes Balears

Reial Decret 1940/2004, de 17 de setembre, sobre vigilància de les zoonosis i dels agents zoonòtics.

ORDEN APA/1808/2007, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 13 de juny, per la que es modifica l’annex V del RD 1940/2004, de 27 de setembre, sobre la vigilància de les zoonosis i els agents zoonòtics.

Pla de contingència per al control de la ràbia en animals domèstics a Espanya. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Ministeri d’Economia i Competitivitat, Institut de Salut Carles III.