Europa

Gestió i Seguiment


La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic gestiona i tramita diferents actuacions cofinançades amb fons del Programa Operatiu FEDER 2014-2020, en matèria d'eficiència energètica, energies renovables i mobilitat sostenible.

Actuacions a cofinançar

La Direcció general d'Energia i Canvi Climàtic té previst realitzar - amb el cofinançament d'aquests Fons FEDER, i agrupades per objectius específics - les següents actuacions dins de l'Objectiu temàtic 4: Afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

Objectiu específic 4.2.1: Avançar en l'avaluació i millora de l'eficiència energètica de les empreses, en particular les PYME.

Millora de l'eficiència energètica en les empreses.

Plans pilot per a la reducció del consum energètic en les empreses.

Organització de fires, manifestacions comercials i trobades empresarials en matèria d'eficiència energètica i energies renovables.

Objectiu específic 4.2.2: Foment de l'ús d'energies renovables per les empreses, en particular les PYME.

Implantació d'energies renovables per autoconsum en les empreses.

Implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de la biomassa en empreses.

Objectiu específic 4.3.1: Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics.

Millora de l'eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics.

Objectiu específic 4.3.2: Augmentar l'ús de les energies renovables per a producció d'electricitat i usos tèrmics en edificació i en infraestructures públiques, en particular afavorint la generació a petita escala en punts propers al consum.

Implantació d'energies renovables per autoconsum en els habitatges, infraestructures i serveis públics.

Implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de la biomassa en els habitatges, infraestructures i serveis públics.

Objectiu específic 4.5.1: Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transporti ciclista, per als vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d'energies netes.

Mobilitat elèctrica.

Mobilitat amb gasos combustibles.

 

Actuacions cofinançades

Anualment, i sempre dins del Programa Operatiu FEDER 2014-2020, la Direcció general d'Energia i Canvio Climàtic ha gestionat les següents convocatòries d'ajudes.

2014

Actuacions de foment de l'energia eòlica per autoconsum en les administracions locals. (BOIB núm. 115 de 26 d'agost de 2014).

Instal·lació de punts de recarrega ràpida per a vehicles elèctrics. (BOIB núm. 104 de 2 d'agost de 2014).

2015

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i d'energia eòlica, per autoconsum, per part d'empreses i particulars. (BOIB núm. 9 de 17 de gener de 2015).

Actuacions de foment de la biomassa per a usos tèrmics per part d'empreses i administracions locals. (BOIB núm. 9 de 17 de gener de 2015).

Instal·lació de punts de recarrega per a vehicle elèctric per part de l'Administració pública. (BOIB núm. 116 d'1 d'agost de 2015).

2016

Convocatòria de subvencions per a l'execució d'instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum per a particulars.

Convocatòria de subvencions per a l'execució d'instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum en empreses i associacions empresarials

Convocatòria de subvencions per a actuacions de millora de l'eficiència energètica en els edificis d'habitatges de les Illes Balears

Convocatòria de subvencions per a l'execució d'instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum dirigida a administracions locals i les seves entitats públiques dependents

Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric per part de l'Administració pública local de les Illes Balears

2017

Convocatòria de subvencions per a l'execució d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum per empreses i particulars

Convocatòria de subvencions per a l'execució d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum per administracions públiques

Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric dirigides a administracions

2018

Convocatòria de subvencions per a l'execució d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum per empreses i particulars

Convocatòria de subvencions per a l'execució d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum per administracions públiques

Convocatòria de subvencions per a instal·lacions de biomassa

2019

Convocatòria de subvencions per a l'execució d'instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques d'autoconsum per empreses i particulars

2020

Convocatòria de subvencions per a l'execució d'instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques d'autoconsum per empreses i particulars