Amb el Decret 14/2018, d’1 de juny, es creà el Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent que presta serveis als centres docents públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Estam adscrits a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i disposem de les especialitats preventives de medicina del treball, seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada. També dins el Servei comptem amb una àrea de logopèdia específica per al personal docent. 

La nostra finalitat és la de promoure la millora de les condicions de treball i de garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i la salut del personal docent davant els riscs que es deriven del seu treball.

Donem cobertura a tots els treballadors docents dels centres educatius públics d’ensenyaments no universitaris de totes les Illes Balears.