Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Amb el Decret 14/2018, d’1 de juny, es creà el Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent que presta serveis als centres docents públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest Servei de Prevenció quedà adscrit a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i disposa de les especialitats preventives de medicina del treball, seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada.

Té la finalitat de promoure la millora de les condicions de treball i de garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i la salut del personal docent davant els riscs que es deriven del seu treball.

Dona cobertura a tots els treballadors docents dels centres educatius públics d’ensenyaments no universitaris de totes les illes.