Torna

OPOSICIONS 2020

desc_botoblanc2.png

desc_boto_opos_autobarem.jpg

desc_botocel3.png

desc_bototaronja3.png

Novetat 21/09/2022

Ordre EFP/904/2022, de 14 de setembre, per la qual, a proposta de la Conselleria dEducació i Formació Professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es nomena personal funcionari de carrera dels Cossos de Professors dEnsenyament Secundari, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, Professors de Música i Arts Escèniques, Professors d'Arts Plàstiques i Disseny, i Mestres als seleccionats a les proves selectives convocades per Resolució de 3 de febrer de 2020. PDF

- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 6 de juliol de 2022 per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques els aspirants seleccionats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears convocades per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020. PDF

16/09/2021

- Resolució de dia 10 de setembre de 2021 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de 3 de febrer de 2020. PDF

- Resolució de 13 de setembre de 2021 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de 3 de febrer de 2020, de convocatòria de proves selectives
d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents. PDF

Novetat 10/08/2021

- Resolució de 6 d'agost de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 26 de juliol de 2021 per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de 3 de febrer de 2020, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents PDF


- Resolució de 29 de juliol de 2021 per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als aspirants a funcionaris en pràctiques per al curs 2021-2022. PDF

 Llista definitiva d'adjudicacions d'opositors. PDF

 


- Resolució de 26 de juliol de 2021 per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents. PDF

 


ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ AL REGISTRE:

Per a l’entrega de la documentació al registre de la Conselleria d’Educació i Formació Professional es necessita cita prèvia.

Aquesta es pot sol·licitar a través de l’enllaç

CITA PRÈVIA: https://citaprevia.gestorn.com/ceu

En el cas que en la Conselleria d’Educació i Formació Professional no hi hagi cita disponible, en el següent enllaç s’indiquen totes les oficines pròpies de la CAIB i de les d’entitats locals on també podeu registrar la documentació amb cita prèvia.

https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencia_presencial_/

Novetat 28/07/2021

- Llista provisional d'adjudicacions d'opositors. PDF

- El termini per presentar les reclamacions és des del 28 de juliol a les 13.30 hores fins al 29 de juliol a les 13.30 hores.

>>>>> Accés al Tràmit

Novetat 27/07/2021

Annexos 8 i 9 en format pdf editable que formen part de la documentació a presentar pels aspirants que han superat els procediments selectius:

 - Annex 8: model declaració jurada PDF

 - Annex 9: declaració jurada d'incompatibilitat PDF

 - Model sol·licitud PDF

Novetat 26/07/2021

Termini per presentar les sol·licituds:

Per a les persones esmentades en l'apartat b) Els funcionaris docents en pràctiques, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.01 hores fins al 28 de juliol a les 11.59 hores.

>>>>> Accés al Tràmit


- Llista de funcionaris docents en pràctiques. PDF


 Actualització de la llista de places vacants publicada el 5 de juliol:

- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF
- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF


Novetat 17/06/2021

- Resolució de dia 15 de juny de 2021 per a la qual es modifica la Resolució de dia 11 de juny de 2021 per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu convocat. PDF


- Resolució de dia 11 de juny de 2021, per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu convocat. PDF


- Instrucció 1/2021 de dia 4 de juny de 2021, relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que presta serveis efectius en centres públics, que participa en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020. PDF


- Resolució de 27 de maig de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 3 de febrer de 2020, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents PDF


- Criteris generals de valoració de la fase d'oposició PDF


- Protocol per a la prevenció del contagi per COVID-19 en el procés selectiu a cossos docents (mesures per als membres dels tribunals) PDF

- Protocol per a la prevenció del contagi per COVID-19 en el procés selectiu a cossos docents (mesures per a les persones aspirants) PDF

- Declaració responsable (ANNEX 1) PDF

...

AVÍS IMPORTANT
Des de l'1 de juliol de 2020, l'accés a qualsevol tràmit telemàtic no es pot realitzar de manera anònima, només s'hi pot accedir de manera autenticada, això és, utilitzant un dels sistemes que permeten comprovar la identitat de qui realitza aquest tràmit i que són: certificat digital o DNI electrònic, usuari/contrasenya GestIB, o Cl@ve.
Per accedir a l'aplicació informàtica d'oposicions (Portal dels aspirants) del procés selectiu, i poder consultar la informació que publica el tribunal, lliurar la programació didàctica o presentar reclamacions, és del tot imprescindible disposar d'algun d'aquests sistemes d'autenticació.

...

- Resolució de 13 de maig de 2021, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se'ls convoca a l'acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova PDF

- Resolució de 13 de maig de 2021, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se'ls convoca a l'acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova PDF


- Resolució de 4 de maig de 2021,per la qual es modifica la Resolució de 26 de febrer de 2021 per la qual es fa pública la llista, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per resolució de 3 de febrer de 2020 PDF


- Llista definitiva dels aspirants aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers PDF


- Nomenament de la comissió avaluadora de competència escrita i oral en llengua castellana. PDF
- Les proves es realitzan a la sala de juntes de la Direcció General de Personal Docent (carrer del Ter núm. 16, primera planta. Palma) dia 28 d’abril de 2021 a les 9:00 hores.


Resolució de 8 d'abril de 2021, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 3 de febrer de 2020. PDF

Resolució de 8 d'abril de 2021, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 3 de febrer de 2020. PDF

ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals del cos de mestres

ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny

Tràmit d'al·legacions (obert de dia 09/04/2021 a dia 13/04/2021)

Accés al tràmit     


Resolució de dia 18 de març de 2021 per la qual es modifica la Resolució de dia 28 de febrer de 2020 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals dels tribunals. PDF

Resolució de 26 de febrer de 2021, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per Resolució de 3 de febrer de 2020 així com la llista dels aspirants que han desistit de participar-hi. PDF


ANNEX 1: Llista definitiva dels aspirants admesos dels cossos de secundària

ANNEX 2: Llista definitiva dels aspirants exclosos dels cossos de secundària

ANNEX 3: Llista definitiva dels aspirants admesos del cos de mestres

ANNEX 4: Llista definitiva dels aspirants exclosos del cos de mestres

ANNEX 5: Llista de causes d'exclusió

ANNEX 6: Llista definitiva aspirants que han desistit de participar en el procés selectiu

ANNEX 7: Llista definitiva d'aspirants de nacionalitat estrangera que han de realitzar la prova de castellà

Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació

D’acord amb la base 4.4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 (BOIB núm. 24, de 25 de febrer) s’obre un termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà que es faci pública aquesta Resolució perquè els aspirants exclosos puguin sol·licitar el reintegrament de les taxes del dret de participació.

 

Documentació que s’ha d’adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

           - Fotocòpia del DNI

           - Sol·licitud de participació a les proves selectives de la qual ha resultat exclòs.

           - Model 046 del pagament realitzat

           - Declaració responsable de veracitat de dades bancàries PDF

El termini per demanar el reintegrament de taxes és de 27 de febrer a 18 de març.