Torna

OPOSICIONS 2020

Novetat 04/05/2021


- Resolució de 4 de maig de 2021,per la qual es modifica la Resolució de 26 de febrer de 2021 per la qual es fa pública la llista, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per resolució de 3 de febrer de 2020 PDF


- Llista definitiva dels aspirants aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers PDF


- Nomenament de la comissió avaluadora de competència escrita i oral en llengua castellana. PDF
- Les proves es realitzan a la sala de juntes de la Direcció General de Personal Docent (carrer del Ter núm. 16, primera planta. Palma) dia 28 d’abril de 2021 a les 9:00 hores.Resolució de 8 d'abril de 2021, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 3 de febrer de 2020. PDF

Resolució de 8 d'abril de 2021, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 3 de febrer de 2020. PDF

ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals del cos de mestres

ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny

Tràmit d'al·legacions (obert de dia 09/04/2021 a dia 13/04/2021)

Accés al tràmit     


Resolució de dia 18 de març de 2021 per la qual es modifica la Resolució de dia 28 de febrer de 2020 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals dels tribunals. PDF

Resolució de 26 de febrer de 2021, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per Resolució de 3 de febrer de 2020 així com la llista dels aspirants que han desistit de participar-hi. PDF


ANNEX 1: Llista definitiva dels aspirants admesos dels cossos de secundària

ANNEX 2: Llista definitiva dels aspirants exclosos dels cossos de secundària

ANNEX 3: Llista definitiva dels aspirants admesos del cos de mestres

ANNEX 4: Llista definitiva dels aspirants exclosos del cos de mestres

ANNEX 5: Llista de causes d'exclusió

ANNEX 6: Llista definitiva aspirants que han desistit de participar en el procés selectiu

ANNEX 7: Llista definitiva d'aspirants de nacionalitat estrangera que han de realitzar la prova de castellà

Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació

D’acord amb la base 4.4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 (BOIB núm. 24, de 25 de febrer) s’obre un termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà que es faci pública aquesta Resolució perquè els aspirants exclosos puguin sol·licitar el reintegrament de les taxes del dret de participació.

 

Documentació que s’ha d’adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

           - Fotocòpia del DNI

           - Sol·licitud de participació a les proves selectives de la qual ha resultat exclòs.

           - Model 046 del pagament realitzat

           - Declaració responsable de veracitat de dades bancàries PDF

El termini per demanar el reintegrament de taxes és de 27 de febrer a 18 de març.