Torna

Oficina balear de la infància i l'adolescència

25 anys OBIA

Qui som?

desc_logo-digital-transparente-color.png

Defensam els drets del menor

L'Oficina Balear de de la Infància i l'Adolescència (OBIA) és un òrgan que vetla per la defensa i la promoció dels drets del menor que es trobi dins el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Un òrgan necessari

La salvaguarda dels drets de les persones menors d'edat i la sensibilització de la població davant situacions d'indefensió del menor exigeixen un òrgan específic i autònom en el marc de l'organigrama administratiu. Les funcions de l'OBIA esdevenen, per la seva importància, obligacions transversals que no poden sobrecarregar de feina els òrgans de l'Administració autonòmica que tenen encomanada de manera directa l'acció social o l'exercici de les accions protectores concretes sobre els menors, i que no es poden confondre's amb les seves actuacions quotidianes o interferir-hi.

D'aquí la necessitat de l'existència de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència.

La direcció: portaveu d'infants i joves

La direcció de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència és exercida per un alt càrrec de l'Administració del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Consell de Govern i adscrit a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
La seva funció principal és lluitar pels drets dels infants i dels joves. Representa els seus interessos i les seves necessitats perquè tothom els respecti.

L'equip tècnic: un lloc amic on acudir

A l'Oficina hi ha un equip tècnic de persones preparades per assessorar ciutadans i entitats, atendre les denúncies i queixes, i verificar les situacions d'abús que tenguin a veure amb temes relacionats amb els drets dels menors.