Torna

Jornada d'Administració Digital 2019

Presentació

feder.GIFL'Administració Electrònica s'enten com l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en les administracions públiques, combinat amb canvis organitzatius i noves aptituds, amb la finalitat de millorar els serveis públics i els processos democràtics i reforçar el suport a les polítiques públiques.

D’aquesta definició es deriva la idea clau sobre l’Administració Electrònica: no es tracta simplement de dur les TIC a l’activitat administrativa, sinó que constitueix un element fonamental en els processos de modernització administrativa dins dels quals se emmarca i que haurà de dur a la millora i simplificació dels serveis.

L’entrada en vigor de les lleis 39/2015 i 40/2015 suposen un fort impuls en la digitalització de les administracions públiques i estableixen diverses obligacions al voltant de l'Administració Electrònica que propicien una major eficàcia, innovació i modernització i la Direcció General de Modernització i Administració Digital del Govern de les Illes Balears no és aliè a aquesta transformació digital.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sistematitza tota la regulació relativa al procediment administratiu, clarifica i integra el contingut de les esmentades Llei 30/1992, de 26 de novembre i Llei 11/2007, de 22 de juny, i aprofundeix en l'agilització dels procediments amb un ple funcionament electrònic amb zero paper.

Aquesta llei està desenvolupada seguint la màxima de que la tramitació electrònica no ha de ser una forma especial de gestió dels procediments, sinó que ha de ser la forma habitual d’actuació de les Administracions.

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic recull, amb les adaptacions necessàries, les normes fins ara contingudes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, pel que fa al funcionament electrònic del sector públic, i algunes de les que preveu el Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment l'anterior.

La nova Llei l'objectiu de regular la seva organització així com la de les relacions internes dins de cada Administració i entre les diferents administracions, a fi d'aconseguir una Administració totalment electrònica, interconnectada, transparent i amb una estructura clara i simple.

Ens trobem així davant d'una nova regulació normativa que contempla les relacions «ad extra» de les Administracions amb els ciutadans i empreses, i la regulació «ad intra» del funcionament intern de cada Administració i de les relacions entre elles, la qual cosa implica una reforma integral de l'organització i funcionament de les Administracions Publiques.

En aquest context, la Direcció General de Modernitació i Administració Digital considera prioritari impulsar l’adaptació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la nova normativa (Llei 39/2015 i Llei 40/2015) a l’ENS (RD 951/2015 i RD 3/2010) i a l’ENI (RD 4/2010).

El propòsit d’aquesta Jornada és donar a conèixer la situació actual dels projectes d’Administració Electrònica, les experiències de les diferents Administracions i les futures línies de treball.

 

Amb la col·laboració i patrocini de   Logo AIX Consulting