Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/11/1998

Llei 7/1998, de 12 de novembre, d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears

SALUT

BOCAIB núm. 149, de 21 de novembre de 1998

Afectada per:

Correcció d'errades de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d'Ordenació Farmacèutica de les Illes Balears, publicada en el B.O.C.A.I.B. nº 149 de 21 de novembre, edicte nº 22252) BOCAIB núm. 165 de 1998

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext. de 2003

Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 196 de 2005

Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 188 de 2006

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196 de 2007

Cuestión de inconstitucionalidad número 2285-2013, en relación con el art. 24.5 primer inciso, de la Ley del Parlamento Balear 7/1998, de 12 de noviembre, de Ordenación Farmacéutica de les Illes Balears, por posible vulneración del art. 14 C.E. BOIB núm. 69 de 2013

Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada BOIB núm. 85 de 2013

Decret llei 1/2014, de 14 de novembre de 2014, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears BOIB núm. 157 de 2014

Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears BOIB núm. 27 de 2015

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 44 de 2015

Sala Primera. Sentencia 41/2015, de 2 de marzo de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 2285-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears respecto del primer inciso del artículo 24.5 de la Ley del Parlamento Balear 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de Baleares. Discriminación por razón de edad: inconstitucionalidad del precepto legal que impide participar en los procedimientos de instalación de nuevas oficinas de farmacia a los farmacéuticos mayores de sesenta y cinco años (STC 63/2011) BOE núm. 85 de 2015

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78 de 2018

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l’activitat administrativa BOIB núm. 11, de 26 de gener de 2021

Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa BOIB núm. 001, d'1 de gener de 2022

Llei 2/2022, de 6 de juny, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa BOIB núm. 75, de 9 de juny de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document