BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016

Afectada per:

Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears BOIB núm. 97, de 7 d'agost de 2018

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019

Llei 2/2024, d’11 d’abril, de creació del Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics de les Illes Balears BOIB núm. 51, de 18 d’abril de 2024