Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/2017

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017

Afectada per:

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei de les Illes Balears 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 BOIB núm. 51, de 26 d'abril de 2018

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018

Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2018 pel qual es modifica l’annex 21 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, amb un increment de l’1,625 % en els imports corresponents a nòmina i complements salarials de personal docent i algunes despeses de funcionament BOIB núm. 90, de 21 de juliol de 2018

Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears BOIB núm. 97, de 7 d'agost de 2018

Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2018 pel qual es modifica l’annex 21 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, amb un increment del complement retributiu de les Illes Balears, l’eliminació del concepte retributiu «complement d’insularitat» i la creació dels complements retributius «complement d’insularitat de Mallorca» i «complement d’insularitat d’altres illes» a partir de l’1 de setembre de 2018 BOIB núm. 114, de 15 de setembre de 2018

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document