Introducció


La Llei 27/2006 per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, incorpora les Directives 2003/4/CE i 2003/35/CE.

Al seu article 8 diu que " Les administracions públiques elaboraran i publicaran, com a mínim, cada any un informe de conjuntura sobre l'estat del medi ambient, i cada quatre anys, un informe complet. Aquests informes seran d'àmbit nacional i autonòmic i, en el seu cas, local, i inclouran dades sobre la qualitat del medi ambient i les pressions que aquest pateixi, així com un sumari no tècnic que sigui comprensible pel públic".

L'Estat del Medi Ambient a les Illes Balears 2006-2007 és el primer informe complet fet en resposta a l'exigència normativa.

En tot cas, si l'usuari detecta errors o incidències en la informació publicada, pregam que ho comuniqui al Servei de Qualitat i Educació Ambiental a través del correu electrònic pia@caib.es

INFORMES DISPONIBLES
Informe 2016-2017 : informe de conjuntura
Informe 2012-2015 : informe complet
Informe 2014-2015 : informe de conjuntura
Informe 2012-2013 : informe de conjuntura
Informe 2008-2011 : 2n informe complet
Informe 2010-2011 : informe de conjuntura
Informe 2008-2009 : informe de conjuntura
Informe 2006-2007 : 1er informe complet