Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

17/03/2020

Novetat legislativa

Aprovat el Decret 7/2020, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la nostra comunitat autònoma

Entre les novetats legislatives en aquesta matèria en els darrers anys, hem de destacar la nova redacció dels articles 48 i 49 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic introduïda pel Reial decret llei 20/2012, que, dotant d'un règim comú i homogeni en matèria de permisos tots els funcionaris i funcionàries de les administracions públiques de l'Estat espanyol, va modificar substancialment el règim de permisos del personal funcionari de la Comunitat Autònoma.

Aquests articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic han estat objecte d'una modificació recent mitjançant el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació. S'aprofita l'oportunitat de l'aprovació del Decret 7/2020 per incorporar-hi les novetats introduïdes per la normativa bàsica estatal en matèria de permís per lactància d'un fill o una filla de menys de dotze mesos; permís per naixement per a la mare biològica; permís per adopció, per guarda amb finalitats d'adopció, o acolliment, tant temporal com permanent; permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o una filla, i permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària.

Amb l'aprovació d'aquest Decret ha quedat derogat el Decret 47/1995, de 4 de maig, pel qual s'aprova el Reglament regulador de la concessió de permisos, llicències i vacances del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma, i el Decret 135/2005, de 28 de desembre, pel qual es regula la concessió de vacances del personal al servei de l'Administració de la CAIB. També deixa sense efectes l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017. A més, cal afegir que aquest Decret ha introduït un títol relatiu a la competència i el procediment per a la concessió de permisos, llicències, vacances i flexibilitat horària, que no es recollia en l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017.

Finalment, recordar-vos que disposau de la informació actualitzada sobre la matèria al microlloc Manual de permisos, vacances, llicències i jornada.