Execució i seguiment

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, que estableix les competències de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB ext. núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març (BOIB núm. 33, de 9 de març), estableix com a competències que ha d’exercir la Direcció General de Funció Pública la gestió, l’impuls i la coordinació de les polítiques i els plans d’igualtat entre les dones i els homes empleats públics dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental autonòmic.

Dins la Direcció General de Funció Pública hi ha els llocs de treball següents amb funcions específiques en matèria d’igualtat:

  • Cap del Departament de Coordinació i Modernització (F0103000A)

Coordinar les polítiques i els plans d’igualtat entre les dones i els homes empleats públics de serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  • Cap del Servei de Coordinació i Modernització (F01140132)

Coordinar i executar les polítiques i els plans d’igualtat entre les dones i els homes empleats públics de serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  • Cap de la Secció XII (F01130198)

Dur a terme el seguiment i l’avaluació del Pla d’igualtat i la dinamització del compliment de les mesures adoptades.

D’altra banda, a cada conselleria i organisme autònom de l’àmbit d’aplicació del Pla hi ha personal amb funcions específiques relacionades amb la igualtat de gènere, que han de col·laborar amb la implantació de les mesures d’igualtat aprovades i amb l’avaluació dels objectius programats.

El Decret 12/2014, de 28 de febrer (modificat pel Decret 12/2017, de 31 de març), va crear la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d’Igualtat i la Comissió d’Igualtat i les regula com a òrgans responsables de l’impuls i la coordinació de la política en matèria d’igualtat de gènere amb relació al personal de serveis generals i de la vigilància de l’execució i del seguiment i l’avaluació del Pla d’Igualtat.