Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

08/11/2019

Modificació legislativa

El passat 1 de març es va aprovar el Reial Decret 6/2019 de mesures urgents per a la garantia per a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació

Aquest text pretén articular de forma integral i transversal en matèria de feina i ocupació la igualtat efectiva i per això estableix noves mesures que afecten, entre altres normes, a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes i al text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic dels Treballadors Públics (TREBEP). Va entrar en vigor dia 8 de març de 2019.

Quant al personal de serveis generals de la CAIB afecta de la següent manera:

 

  • Modificació de la LO 3/2007

1- Les empreses de 50 o més treballadors hauran d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat.

2- El contingut dels plans d'igualtat consistirà en mesures dirigides a remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la igualtat efectiva. Contindran les següents matèries:

 - Procès de selecció i contractació.

- Classificació professional.

- Formació.

- Promoció professional.

- Condicions laborals, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes.

- Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.

- Infrarepresentació femenina.

- Retribucions.

- Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

3- Es crea el Registre de Plans d'Igualtat de les Empreses.

4- Les empreses estan obligades a inscriure els seus plans d'igualtat en el registre.

5- Es desenvoluparà el diagnòstic, el contingut, les matèries, les auditories salarials, el sistema de seguiment i d'avaluació dels plans d'igualtat.

6- Les empreses de més de 150 fins a 200 persones treballadores: tenen 1 any per aprovar el pla d'igualtat.

7- Les empreses de més de 100 fins a 150 persones treballadores: tenen 2 anys per aprovar el pla d'igualtat.

8- Les empreses de 50 a 100 persones treballadores: tenen 3 anys per aprovar el pla d'igualtat.

 

  • Modificació del TREBEP

1- El personal laboral al servei de les administracions públiques es regirà en matèria de permisos de naixement, adopció, del progenitor diferent de la mare biològica pel TREBEP.

2- Per lactància d'un fill menor de 12 mesos s'estipula 1 hora d'absència: a l'inici, durant o al final de jornada o bé fins a dues aturades de 30 minuts durant la jornada laboral a repartir segons conveniència.

3- Permís de naixement per a la mare biològica de 16 setmanes. Són obligatòries les 6 setmanes posteriors al part, les altres durant el primer any de vida del nadó. Si es gaudeix amb període interromput, cal avisar amb 15 dies d'antelació i les setmanes han de ser completes, no fraccionades. Té cabuda per a la jornada completa o bé parcial.

4- El permís per adopció, per guarda amb finalitats d'acollida, acolliment, tant temporal com permanent serà de 16 setmanes en les mateixes condicions que el punt anterior.

5- Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitat d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o d'una filla: Durada de 16 setmanes de manera gradual i en igualtat de condicions de repartiment que el permís de la mare biològica:

- Any 2019: 8 setmanes a partir dels naixements en data 1 d'abril.

- Any 2020: 12 setmanes.

- Any 2021: 16 setmanes.

6- Permís per raó de violència de gènere sobre la funcionària: tenen dret a reducció de jornada i horari flexible. En el cas de reducció de jornada en ⅓ o menys, mantindrà les retribucions íntegres.