desc_Europa_ca.png

Gestió i Seguiment

La Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació contribueix a l'assoliment dels següents objectius del PO FEDER promovent les següents actuacions:

OBJETIU ESPECÍFIC 20.1.4-REACT-UE 4:

Act. 1: Construcció de noves infraestructures socials amb el fi d'incrementar el número de places residencials per a persones majors i poder oferir una atenció a las persones depenents ajustada a les seves necessitats des d'una perspectiva integral.

Dins de l'estructura de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació es troba com a òrgan depenent el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. Entre les finalitats establertes pels Estatuts del Consorci està la construcció d’infraestructures de nova planta de caràcter sociosanitari, assistencial i social; la rehabilitació, la modificació i l’adaptació d’immobles i d’altres edificacions per destinar-los a usos sociosanitaris, assistencials o socials; el seu equipament; i la creació de qualsevol altre tipus de recursos sociosanitaris, assistencials i socials.

Entre els projectes d’actuacions en matèria de dependència i serveis socials están dos que s’han financiat en tot o en part mitjançant els Fons React de la Unió Europea:


1. Construcció d’una residència a Son Martorell a Palma en un solar cedit per l’Ajuntament.

Les obres estan adjudicades a l'empresa UTE Emergis Construcción SL - Construcciones Alea SL. i varen començar al 2020. Les obres s’han endarrerit a conseqüència de circumstàncies derivades de la Covid-19.

 

El projecte prevé una inversió de 9,2 milions d'euros, dels quals, 4 els ha aportat el Consell de Mallorca. La resta, ha estat finançat pel Govern Balear a través dels fons REACT de la Unió Europea per import de 5.360.000 €.

 

El cost d’adjudicació de l’obra va ser de 8.108.949,20€, als quals s’han d’afegir les despeses dels projectes tècnics, escomeses, liquidacions i altres, amb una previsió final de 9.862.526,35 €.


La residència tindrà una capacitat de 120 places i una vegada que les obres finalitzin, la residència passarà a ser gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

Link a la plataforma de contractació

 


2. Construcció d’una residència al Quarter de Santiago a Maó en un solar ofert per l’Ajuntament.

Les obres han estat licitades i adjudicades a l’empresa UTE TECOPSA-Antonio y Diego SA, SL. durant l’any 2021. El començament de les obres, per part de la concessionària, està previst el 23/10/2021.

 

El cost total de la residència serà de 10.374.954,16 €, del qual corresponen a l’obra 9.368.413,93 €, segons contracte signat amb l’empresa adjudicatària de les obres, i la resta, es dedicarà a les escomeses i projectes tècnics. La construcció es finançarà amb Fons React-UE per import de 9.583.089 €.

 

El projecte inclou un aparcament soterrani, el cos del qual s’abonarà amb aportacions de l’Ajuntament de Maó (605.313,60 € que representa un 5,83% del total de les obres segons Conveni) i del Consell Insular de Menorca (400.000 € que representa un 3,86% els costos d’aquesta estructura subterrània segons Conveni). A més, el Consell assumirà les despeses corresponents al mobiliari.

 

La residència tindrà una capacitat de 120 places.

Link a la plataforma de contractació