Torna

Portal energètic

Legislació Illes Balears

1.Legislació de les Illes Balears del sector elèctric

2.Legislació de les Illes Balears del sector del gas

3.Legislació de les Illes Balears d’eficiència energètica 

4.Legislació de les Illes Balears en matèria ambiental 


LLEI ORGÀNICA 1/2007, de 28 de febrer
De  reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Títol III, De Les Competències De La Comunitat Autònoma De Les Illes Balears, Article 30. Competències exclusives, Apartat 35. Instal•lacions de producció, distribució i transport d’energia.
BOIB núm. 32  dijous 1 març 2007


LLEI 6/1999, de 3 d’abril
De les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.


DECRET 96/2005, de 23 de setembre,
De l’aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears. 
BOIB núm. 143  dimarts 27 de setembre 2005,
BOIB núm. 170 de 12 de novembre 2005 (correcció d’errades)

 
LLEI 25/2006, de 27 de desembre,
De mesures tributàries i administratives.
BOIB núm. 188  dissabte 30 decembre 2006

 

1.Legislació de les Illes Balears del sector elèctric


DECRET 99/1997, de 11 de juliol
Pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal•lacions elèctriques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
BOIB núm. 93  dissabte 26 de juliol 1997


RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D’ENERGIA,
En la qual es fixen els criteris que determinen la xarxa de transport elèctric a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
BOIB núm 31  dimarts 22 febrer 2005

 

ORDRE de 14 d’octubre de 2002
Per la qual es despleguen determinats aspectes relatius als subministraments i a la distribució d’energia elèctrica en sòl rústic.
BOIB núm. 152  dijous 10 de desembre 2002

 

DECRET 36/2003,  de  11 d’abril
Pel qual es modifica el Decret 99/1997, d'11 de juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable en la tramitació de les instal•lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
BOIB núm. 57  dijous 24 d’abril 2003

 

CIRCULAR de la directora general d’Energia, de 5 de gener de 2010,

per la qual s’estableixen criteris per a la tramitació de la inscripció al registre de producció d’energia elèctrica en règim especial de les instal·lacions fotovoltaiques de potència no superior a 100 kW, connectades en baixa tensió, respecte a la seva exclusió del règim d’Autorització administrativa prèvia.

 

Resolució de 14 de desembre de 2009 de la directora general d’Energia, per la qual s’aprova a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, SLU el procediment per a la connexió de productors en règim especial a les Illes Balears

 
2.Legislació de les Illes Balears del sector del gas


DECRET 220/1996, de 12 de desembre,
Pel qual s’estableixen mesures per a la promoció de la utilització de gas canalitzat a poblacions.
BOCAIB núm. 9  dimarts 21 de gener 1997

 

3.Legislació de les Illes Balears d’eficiència energètica 

Decret 39/2010 de 26 de febrer

pel qual es crea el Consell Assessor de l'Energia


ACORD DE CONSELL DE GOVERN, estalvi energètic
D’implantació de mesures d’estalvi energètic, foment de l’energia solar tèrmica i estalvi d’aigua als edificis i instal•lacions de titularitat pública de la Comunitat Autònoma Illes Balears
BOIB núm. 8  dijous 18 de gener 2001

 
DECRET 2/2008, de 4 de gener,
Pel qual es designa l’òrgan competent en matèria del certificat d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció a les Illes Balears. 
BOIB núm. 5  dijous 10 de gener 2008

 

4.Legislació de les Illes Balears en matèria ambiental 

 

LLEI 3/2005 de 20 d’abril,
De protecció del medi nocturn de les Illes Balears. 
BOIB núm. 65  dijous 28 d’abril 2005

 

LLEI 11/2006 de 14 de setembre,
D’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears. 
BOIB núm. 133  dijous 21 de setembre 2006


DECRET 19/2007 de 16 de març,
Per qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. 
BOIB núm. 54  dimecres 11 abril 2007