Torna

Portal energètic

Directiva 2010/30/UE del 19 de maig 2010

relativa a la indicació del consum d'energia i altres recursos per part dels productes relacionats amb l'energia, mitjançant l'etiquetatge i una informació normalitzada
Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu del 19 de maig 2010

 

REGLAMENTO 244/2009 de la Comissió de 18 de març
Pel que s'aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als requisits de disseny ecològic para làmpades d'ús domèstic no direccionals
Diari Oficial de la Unió Europea 24.3.2009

 

REGLAMENTO 245/2009 de la Comissió de 18 de març
Pel que s'aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als requisits de disseny ecològic per a les làmpades fluorescents sense balast integrat, per a làmpades de descàrrega d'alta intensitat i per a balast i lluminàries que puguin funcionar amb aquestes làmpades i deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlament Europeu i del Consell
Diari Oficial de la Unió Europea 24.3.2009

 

DIRECTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 13 d’octubre,
Per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a la Comunitat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del Consell.
Diari Oficial de la Unió Europea 25.10.2003

 

DIRECTIVA 2004/8/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
D’11 de febrer,
Relativa al foment de la cogeneració sobre la base de la demanda de calor útil en el mercat interior de l’energia i per la qual  es modifica la Directiva 92/42/CEE.
Diari Oficial de la Unió Europea 21.2.2004

 

DIRECTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
de 5 d’abril,
Sobre la eficiència de l’ús final de l’energia i els serveis energètics i per la qual es deroga la Directiva 93/76/CEE del Consell.
Diari Oficial de la Unió Europea 27.4.2006

 

DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 23 de abril de 2009

Relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i es deroguen les Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE
Diari Oficial de la Unió Europea 5.6.2009 

 

DIRECTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 16 de desembre de 2002
Relativa relativa a l’ eficiència energètica dels edificis
Diari Oficial de les Comunitats Europees  4.1.2003