Torna

Portal energètic

Legislació Espanyola d'interès energètic

1. Legislació sector elèctric

2. Legislació sector del gas

3. Legislació Règim especial

4. Legislació d’eficiència energètica

4.1 Edificació

4.2 Cogeneració

4.3 Transport

4.4 Electrodomèstics

4.5 Enllumenat exterior

5. Legislació ambiental

6. Legislació sobre protecció radiològica

 


1. Legislació sector elèctric 

 

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre

por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

 

Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre

por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

 

REAL DECRET-LLEI 14/2010 de 24 de desembre

s'estableixen mesures urgents per a la correcció del dèficit tarifari del sector elèctric.
BOE núm 312, divendres 24 desembre 2010

 

ORDE ITC/3353/2010
s'estableixen els peatges d'accés a partir d'1 de gener de 2011 i les tarifes i primes de les instal lacions del règim especial.
BOE núm 316, dimecres 29 desembre de 2010

 

REAL DECRET 1011/2009, de 19 de juny
Pel que es regula l'Oficina de Cambios de Suministrador
BOE núm. 149  dissabte 20 de juny 2009 

 

ORDRE ITC/1659/2009, de 22 de juny
Per la que s'estableix el mecanisme de traspàs de clients del mercat a tarifa al subministrament d'últim recurs d'energia elèctrica i el procediment de càlcul i estructura de les tarifes d'últim recurs d'energia elèctrica.
BOE núm. 151  dimarts 23 de juny 2009


RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas
Per la que s'estableix el procediment de facturació amb estimació del consum d'energia elèctrica i la seva regularització amb les lectures reals.
BOE núm. 127 dimarts 27 de maig 2009

 

REAL DECRETO LEY 6/2009, de 30 d'abril,
Pel que s'adopten determinades mesures en el sector energètic i s'aproba el bono social.
BOE núm. 111 dijous 7 de maig 2009 

 

REAL DECRETO 325/2008, de 29 de febrer,
Pel que s’estableix la retribució de la activitat de transport de energia elèctrica para instal•lacions posades en servei a partir del 1 de gener de 2008.
BOE núm. 55  dimarts 4 de març 2008

 

REIAL DECRET 1955/2000, de 1 de desembre,
Pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d’autorització de les instal•lacions d’energia elèctrica.
BOE núm. 310  dimecres 27 de desembre 2000

 

REIAL DECRET 223/2008, de 15 de febrer,
Pel que s’aprova el Reglament sobre les condicions tècniques i garanties de seguretat en les línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries  ITC-LAT 01 a 09.
BOE núm. 68  dimecres 19 de març  2008

 

ORDEN ITC/1673/2007, de 6 de juny
per la qual s'aprova el programa sobre condicions d'aplicació d'aportació de potència al sistema elèctric de determinats productors i consumidors associats que contribueixin a garantir la seguretat de subministrament elèctric.
BOE núm. 140  dimarts 12 de juny 2007

 

ORDEN ITC/3860/2007, de 28 de desembre
per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l'1 de gener de 2008 i s'estableix accés a las bases de dades de punts de subministrament a través de medis telemàtics.

 

ORDEN ITC/3801/2008, de 26 de diciembre,
per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l'u de gener de 2009

 

REIAL DECRET 222/2008, de 15 de febrer,
Pel qual s’estableix el règim retributiu de l’activitat de distribució d’ energia elèctrica.
BOE núm. 67 dimarts 18 març 2008

 

REIAL DECRET 485/2009, de 3 d'abril
Pel que es regula la posada en funcionament del subministrament de darrer recrus en el sector de l'energia elèctrica. Correcció d'errades (BOE, 28 abril 2009)

 

ORDEN ITC/1857/2008, de 26 de juny
per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l'u de juliol de 2008

 

REIAL DECRET 1110/2007, de 24 d’agost,
Pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric.
BOE núm. 224   dimarts 18 setembre 2007

 

LLEI 17/2007, de 4 de juliol,
Pel qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, per a adaptar-la a allò  que està disposat a la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003,
sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat.
BOE núm. 160 dijous 5 juliol 2007.

 

Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric.
BOE num 285 divendres  28 novembre 1997


REAL DECRETO 1747/2003, de 19 de diciembre
Pel que es regulen els sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars
BOE num. 311 dilluns 29 desembre 2003

 

2 Legislació sector del gas 

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas,   
Per la que es fa pública la tarifa d’últim recurs de gas natural. 
BOE núm. 236  dimecres 30 de setembre  2009

 

REIAL DECRET 1434/2002, de 27 de desembre,
Pel que es regulen las activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament y procediments de autorització de instal•lacions de gas natural.
BOE núm. 313  dimarts 31 de desembre  2002 

 

Llei 12/2007, de 2 de juliol,
pel qual es modifica la Llei 34/1998, de 7  d’octubre, del Sector de Hidrocarburs, amb la  finalitat d’adaptar-la a allò disposat a la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural
BOE 158  dimarts 3 de juliol

 

ORDRE ITC/3861/2007, de 28 de desembre,
per la qual s’estableix la tarifa de l’últim recurs del sistema de gas natural per a  l’any 2008. 2007
BOE núm. 312 dissabte 29 desembre

 

Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves  instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.
BOE num. 211 dilluns 4 setembre

 

3. Legislació Règim especial

REAL DECRET 1614/2010 de 7 de desembre
es regulen i modifiquen determinats aspectes relatius a l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de tecnologies solar termoelèctrica i eòlica.
BOE núm 298, dimecres 8 de desembre de 2010

 

REIAL DECRET 1565/2010, de 23 de novembre

pel qual es regulen i modifiquen determinats aspectes relatius a l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial. BOE núm. 283 dimarts 23 de noviembre de 2010 

 

REIAL DECRET 1003/2010, de 5 d’agost

pel qual es regula la liquidació de la prima equivalent a les instal.lacions de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica en règim especial. BOE núm 190 divendres 6 d’agost 2010 

 

Ordre ITC/1559/2010 de 11 de juny

por la que se regulan diferentes aspectos de la normativa de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. BOE núm. 145 dimarts 15 de juny 2010

 

REAL DECRET-LLEI 6/2010, de 9 de abril

de mesures per l'impuls de la recuperació econòmica i l'ocupació.

 

ORDRE ITC/1723/2009, de 29 de juny
Per la que es revisen els peatges d'accés a partir d'1 de juliol de 2009 i les tarifes i primes de determinades instal•lacions de règim especial.
BOE núm. 156  dilluns 29 de juny 2009f

 

REIAL DECRET 1578/2008, de 26 de setembre,
Sobre la retribució de l’activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant  tecnologia solar fotovoltaica para instal•lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retribució del Real Decreto 661/2007, de 25 de maig, per a aquesta tecnologia.
BOE núm. 234  dissabte 27 de setembre 2008

 

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2007,
de la Secretaria General d’Energia, per la qual s’estableix el termini de manteniment de la tarifa regulada per a la tecnologia fotovoltaica, en virtut d’allò establert a l’article 22
del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig.
BOE núm. 234 dissabte 29 de setembre

 

REIAL DECRET 661/2007, de 25 de maig,
Pel qual es regula l’activitat de producció d’ energia elèctrica en règim especial. BOE núm. 126 dimecres 25 de juliol

Correcció d'errors del Reial Decrect 661/2007, per la qual es regula  l'activitat de producció elèctrica en règim especial.

 

ORDRE ITC/1522/2007, de 24 de maig,
Per la qual s’estableix la regulació de la garantia de l’origen de l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència
BOE núm. 131 data


REIAL DECRET 436/2004, de 12 de març,
Pel qual s’estableix la  metodologia per a l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de la activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.
BOE núm. 75 dissabte 27 març 2004


REIAL DECRET 1663/2000 de 29 de setembre,
Sobre connexió de instal•lacions fotovoltaiques a  xarxa de baixa tensió
BOE núm 235 dissabte 30 setembre

 

REIAL DECRET 1028/2007, de 20 de juliol,
Pel que s’estableix el procediment administratiu per a la tramitació de sol•licituds d’autorització d’instal•lacions de generació elèctrica en el mar territorial.
BOE núm. 183 dimecres 1 agost 2007


4. Legislació d’eficiència energètica 

Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.

BOE núm 55, disabte 5 de març de 2011

 


4.1 Edificació

REAL DECRET 238/2013, de 13 d'abril  

 

REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març,
Pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’ Edificació (CTE).
BOE núm. 74 dimarts 28 març 2006. 


REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol,
Pel qual s’aprova el  reglament de Instal•lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).
BOE núm. 207 dimecres 29 agost 2007

  

REIAL DECRET 142/2003, de 7 de febrer,
Pel qual es regula l’etiquetat energètic dels condicionadors d’ aire d’ús domèstic.
BOE núm. 39 divendres 14 febrer 2003

 

REIAL DECRET 1826/2009, de 27 de novembre,
Pel qual es modifica el Reglament d'instal ·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.

 


4.2 Cogeneració

 

REIAL DECRET 616/2007, de 11 de maig,
Sobre foment de la cogeneració.
BOE núm. 114 dissabte 12 maig 007

 

ORDEN ITC/1673/2007, de 6 de juny,
Per la qual s’aprova el programa sobre condicions d’aplicació d’aportació de potència al sistema elèctric de determinats productors i consumidors associats que contribueixin a garantir seguretat de subministrament elèctric.
BOE n. 140 de 12/6/2007


REIAL DECRET 2818/1998, de 23 de desembre,
Sobre producció d’energia elèctrica per a instal•lacions assortides per recursos o fonts d’energies renovables, residus i cogeneració.
BOE núm. 312 dimecres 30 desembre 1998

 


4.3 Transport

REIAL DECRET 837/2002, de 2 de agost,
Pel que es regula la informació relativa al consum  de combustible i a les emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venta o se ofereixin en arrendament financer en el territori espanyol.  
BOE núm. 185  dissabte 3 d’agost 2002

 

ORDRE ITC/2877/2008, de 9 d’octubre
Per la qual s’estableix un mecanisme de foment l’ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb fins de transport.
BOE núm. 248  dimarts 14 d’octubre 2008

 

4.4 Electrodomèstics

REIAL DECRET 219/2004, de 6 de febrer,
Pel que es modifica el  Reial  Decret 1326/1995, de 28 de juliol, pel que es regula l’etiquetatge energètic de frigorífics, congeladors y aparells combinats electrodomèstics.
BOE núm. 38  divendres 13 de febrer 2004

 

REIAL DECRET 210/2003, de 21 de febrer,
Pel que  es regula l’etiquetatge energètic dels forns elèctrics d’ús domèstic.
BOE núm. 51  divendres 28 de febrer 2003

 

REIAL DECRET 284/1999, de 22 de febrer,
Pel que  es regula l’etiquetatge energètic de las làmpades d’ús domèstic.
BOE núm. 53  dimecres 3 de març 1999

 

REIAL DECRET 864/1998, de 8 de maig,
Pel que es regula l’etiquetatge energètic de los rentavaixelles domèstics.
BOE núm. 119  dimarts 19 de maig 1998

 

REIAL DECRET 701/1998, de 24 d’abril
Pel que es regula el etiquetatge energètic de las rentadores-aixugadores de roba combinades per ús domèstic.
BOE núm. 110  divendres 8 de maig 1998

 

4.5 Enllumenat exterior 

REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre,
Pel que s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal•lacions  d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07
BOE núm. 279  dimecres 19 de novembre 2008

 

5. Legislació ambiental

 

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2008, de 11 de gener,
Pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’ Impacte Ambiental de projectes

 

REIAL DECRET 1369/2007, de 19 d’octubre,
Relatiu a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia.

 

6. Legislació sobre protecció radiològica

REAL DECRET 1564/2010, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de planificació

BOE núm 281, disabte 20 de novembre de 2010

 

Llei 25/1964, de 29 d’abril,
Sobre energia nuclear.

BOE núm. 107, 4 de maig 1964

 

REIAL DECRET 1085/2009, de 3 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre la instal·lació i utilització d'aparells de raigs X amb finalitat de diagnòstic mèdic.

Resum en català / Resumen en castellano

Documents annexes per a descarregar:

 

REIAL DECRET 1836/1999, de 3 de desembre,
Pel qual s'aprova el reglament sobre instal•lacions nuclears i radioactives.

BOE núm. 313 dissabte  31 desembre 1999

 

REIAL DECRET 35/2008, de 18 de gener,
Pel qual es modifica el reglament sobre instal•lacions nuclears i radioactives, aprovat pel reial decret 1836/1999, de 3 de desembre.

BOE núm. 42 dilluns 18 de febrer 2008

 

REIAL DECRET 783/2001, de 6 de juliol,
pel qual s'aprova el reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.

BOE núm. 178 dijous 26 de juliol 2001

 

REIAL DECRET 1428/1986, de 13 de juny,
 por el qual es dicten normes sobre homologació de parallamps.
BOE núm. 165 divendres 11 de juliol 1986

 

REIAL DECRET 903/1987, de 10 de juliol,
Pel que es modifica el reial decret 1428/1986, de 13 de juny, sobre parallamps radioactius.
BOE núm. 165 dissabte 11 de juliol 1987

 

Per més informació en matèria nuclear i protecció radiològica visitau la pàgina web del
Consejo de Seguridad Nuclear