Torna

BO SOCIAL. Mesures de protecció per els consumidor domèstics d'energia elèctrica

logo DG s Socials_ web.png

Certificat de circumstàncies especials per a la sol·licitud del bo social elèctric

(actualització amb Reial decret-llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors)

El bo social és un descompte en la factura elèctrica que es sol·licita a les comercialitzadores de referència (COR). Poden acollir-se les persones considerades consumidors domèstics que acreditin una sèrie de requisits de consum i de nivell de renda.

La normativa preveu que els multiplicadors de renda respecte de l'índex IPREM s'han d'incrementar en 0,5 sempre que concorri en la persona titular del contracte o en algun dels integrants de la unitat familiar(1) alguna de les circumstàncies especials següents (art. 3.3 del Reial decret 897/2017 de 6 d'octubre):

a) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %.

b) Que el consumidor o algun d'algun dels membres de la unitat familiar acrediti la condició de víctima de violència de gènere, conforme a l'establert en la legislació vigent.

c) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui la condició de víctima de terrorisme, conforme a l'establert en la legislació vigent.

d) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar es trobi en situació de dependència reconeguda de grau II o III, conforme a l'establert en la legislació vigent.

e) Que el consumidor acrediti que la unitat familiar està integrada per un únic progenitor i, almenys, un menor.

Les circumstàncies especials a), b), c) i d) seran acreditades a les comercialitzadores de referència mitjançant certificat expedit per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

La circumstància e), serà acreditada per el titular del subministre a la comercialitzadores de referència mitjançant el llibre de família i certificat d'empadronament.

Les sol·licituds de bo social completades amb posterioritat al 8 d'octubre de 2018 i abans del 31 de desembre de 2018, se'ls hi aplicarà el bo social amb efectes des del 8 d'octubre de 2018.

Més informació en els documents adjunts i a la pàgina web del Ministeri

Info Ministeri


(1) S'entén per unitat familiar, únicament als efectes de l'aplicació del bo social en la factura d'energia elèctrica, la constituïda conforme al que es disposa en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.