Torna

Advocacia

Validació de poders i avals

 
1. Validació de poders

La validació de poders consisteix en la comprovació que les facultats o els poders atorgats mitjançant escriptura pública a una o més persones físiques són suficients per actuar en nom i representació d’una determinada persona jurídica en la realització de determinades actuacions davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En general, la validació de poders per actuar davant l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears correspon a l’Advocacia (art. 24 del Decret 74/2016); concretament, l’Advocacia valida els poders de persones jurídiques i d’entitats financeres i asseguradores amb dues finalitats essencials:

 —     Per a la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades (ROLECE), sempre que l’entitat sol·licitant tengui el domicili en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma.

—     Per formalitzar avals, garanties o assegurances de caució davant l’Administració de la Comunitat Autònoma (entitats financeres i asseguradores).

No obstant això, en els procediments de contractació convocats per l’Administració de la Comunitat Autònoma o pels ens instrumentals que en depenen, la validació de poders correspon als serveis jurídics de l’òrgan o ens corresponent.

La validació de poders es pot sol·licitar davant l’Advocacia mitjançant formulari PDF o una sol·licitud que ha d’incloure la informació següent:

—     Denominació social de l’entitat sol·licitant i CIF.

—     Telèfon i adreça electrònica de la persona de contacte.

—     Finalitat de la validació.

—     Nom i llinatges de les persones apoderades.

Amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:

—     Escriptura de poder original o còpia autoritzada per notari.

—     Fotocòpia de DNI/passaport de les persones apoderades.

La validació de poders es documenta mitjançant una diligència i comporta la inclusió del poder i de les dades dels apoderats en el Registre d’Apoderaments de l’Advocacia.

Una vegada validat el poder, l’Advocacia ho comunica a la persona de contacte de l’entitat interessada.

Normativa de referència: Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (art. 24)

2.Validació d’avals i assegurances de caució

La validació d’avals i assegurances de caució consisteix en la comprovació que unes determinades persones físiques tenen poder suficient per actuar en representació d’una entitat determinada i avalar o assegurar per un import concret una altra persona física o jurídica davant l’Administració de la Comunitat Autònoma.

Aquesta comprovació es realitza mitjançant consulta en el Registre d'apoderaments de l'Advocacia de la CAIB per la qual cosa és imprescindible que, prèviament, l’entitat avaladora hagi validat els seus poders davant l’Advocacia i constin vigents a l'esmentat registre.

En qualsevol cas, els avals o assegurances que ha de validar l'Advocacia s'han d'emetre amb la finalitat de presentar-los davant la Dipositaria de la Comunitat Autònoma.

En general, la competència per validar aquests avals i assegurances correspon a l’Advocacia. No obstant això, no cal la verificació de l’Advocacia per als avals formalitzats mitjançant document electrònic en el qual s'acrediti la representació de la persona signant, la seva capacitat i vigència.

La validació es pot sol·licitar mitjançant la presentació del document que formalitza l’aval o l'assegurança emés per l’entitat avaladora a les dependències de l’Advocacia (de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h).

En el cas que la comprovació de l’aval o l’assegurança sigui positiva, la validació es formalitza mitjançant segell de l’Advocacia i signatura d'adovcat/ada.

Normativa de referència:

 —    Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (art. 24)

—    Decret 13/2019, de 7 de març, pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma (art. 12)