Torna

Esportistes d'alt rendiment de les Illes Balears


El Decret 91/2015, de 13 de novembre, té per objecte establir els criteris, les condicions i els requisits que s’han de tenir en compte per qualificar un esportista d’alt rendiment en l’àmbit de les Illes Balears.

Es considera activitat esportiva d’alt rendiment en l’àmbit de les Illes Balears la pràctica esportiva que constitueix un factor essencial per al desenvolupament esportiu a les Illes Balears, per l’estímul que representa per a l’esport de base i també per la seva funció representativa en qualsevol manifestació o àmbit.


Esportista d’alt rendiment de les Illes Balears: és la persona que compleix els requisits i les condicions establertes en el Decret 91/2015, i que s’inclou en les resolucions adoptades a aquest efecte per la consellera d'Afers Socials i Esports.


La Comissió d’Avaluació d’Esportistes d’Alt Rendiment de les Illes Balears: és l'òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, al qual correspon avaluar les sol·licituds admeses a tràmit i emetre l’informe que ha de servir de base a l’òrgan instructor per fer la proposta de resolució per la qual s’aprova la llista d’esportistes d’alt rendiment de les Illes Balears, així com desenvolupar la resta de funcions determinades en aquest Decret.

Procediment sol·licitud de la condició d'esportista d'alt rendiment de les Illes Balears

Novetats

LLISTAT DEFINITIU ESPORTISTES ALT RENDIMENT CONVOCATÒRIA OCTUBRE 2023