Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG?S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2020-2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar el cost salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest Annex I, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Código SIA

2327512

Personas destinatarias

Es poden beneficiar de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria les entitats relacionades a continuació que tinguin la intenció de contractar dones víctimes de violència masclista en el marc d'aquesta convocatòria i que gaudeixin de capacitat tècnica i de gestió, així com competència, per executar el projecte corresponent:

a) Ens locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats), i també les entitats que en depenen o hi estan vinculades

b) Entitats sense ànim de lucre

c) Entitats que conformen el sector públic instrumental de la CAIB, excepte els consorcis i els organismes autònoms

d) Associacions empresarials i sindicals

Plazo máximo para la resolución y notificación

El que s'estableix a la convocatòria

Silencio administrativo

Negativo

Forma de inicio

De oficio

Fin de la via administrativa

Si

Órgano competente para resolver

Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB)

Trámites

X

Presentació de les sol·licituds des del 21 d'agost de 2020 fins l'11 de març de 2021

Requisitos

Es poden beneficiar de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria les entitats relacionades a continuació que tinguin la intenció de contractar dones víctimes de violència masclista en el marc d'aquesta convocatòria i que gaudeixin de capacitat tècnica i de gestió, així com competència, per executar el projecte corresponent:

a) Ens locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats), i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades

b) Entitats sense ànim de lucre

c) Entitats que conformen el sector públic instrumental de la CAIB, excepte els consorcis i els organismes autònoms

d) Associacions empresarials i sindicals

Documentación a presentar

Les sol·licituds s'han de formalitzar amb els models que facilita el SOIB i que es troben a disposició de les persones interessades en l'apartat de convocatòries del web www.soib.es, d'acord amb l'article 66 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El SOIB té previst posar en funcionament un tràmit telemàtic específic per presentar les sol·licituds. Aquest tràmit serà accessible des de la seu electrònica del Govern https://www.caib.es/seucaib/

Fins que el tràmit no estigui operatiu, les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre electrònic comú (REC) (a través del punt d'accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB www.caib.es// Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre electrònic comú) i han d'adjuntar la sol·licitud en el model indicat, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els ha de requerir perquè ho facin tal com s'ha indicat anteriorment.

Modelos:

Plazo máximo

Fins l'11 de març de 2021

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través delRegistro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Islas Baleares, y opcional para las personas físques). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico o DNI electrónico.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte lasdirecciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB)

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Información sobre protección de datos

X
De conformidad con el reglamento (UE) 2016/679 y la legistación vigente en materia de protección de datos, se informa del tratamiento de los datos personales que contiene este trámite
Responsable del tratamiento Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB)
Finalidad Tramitación del procedimento
Destinatario No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados, como se explica en la información adicional