Torna

Servei de Formació

Esdeveniments destacats
 

Convocatòria Formació Sanitària Especialitzada 2019-2020

 


Curs de formació per Avaluadors de Formació Continuada

El proper dia 2 de març començarà el Curs de formació per Avaluadors de Formació Continuada que consta de:

 • Una part on line (del 2 al 15 de març):  conté  6 unitats didàctiques amb bibliografia, un test de resposta múltiple i varius casos pràctics.
 • Un taller pràctic presencial (jornada de 6 hores): es faran varies edicions per grups    de no més de 20 persones.

Els avaluadors seleccionats i els de reserva rebran un correu informatiu per poder accedir al curs i per incidències heu de contactar al correu: formacio@dgaval.caib.es


blue_select_arrow.gif Resolució de la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut de 16 d’abril de 2019 per la qual es convoca un procediment de selecció d’experts avaluadors de formació continuada, de conformitat amb les bases de l’annex 1.

go.gif Accés al BOIB núm. 54 de 25 d'abril de 2019

 

NOMENAMENT DE LES PERSONES EXPERTES AVALUADORES

La Comissió Permanent  de la CFC_IB, a proposta del comitè avaluador, ha nomenat els experts  avaluadors seleccionats al procés de convocatòria publicat al BOIB del 25 d’abril de 2019.

L’ esmentada llista d’avaluadors nomenats ha sortit publicada al BOIB del 5 d’octubre de 2019 (BOIB, butlletí oficial Núm. 136 Pàgines 39824-39828)  i també està publicada la llista de persones que queden en reserva.

Properament es convocarà a tots els avaluadors designats i també els de reserva,  per una reunió informativa (de no més de una hora) a la qual s’informarà del procediment per poder fer el curs de formació.
 
Palma 7 d'octubre de 2019


serveiformacio.jpg

 

El Servei de Formació Sanitària de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut acredita les activitats de formació continuada de les professions sanitàries i coordina la formació sanitària especialitzada a les Illes Balears.

L’objectiu del Servei de Formació Sanitària és ajudar i informar els professionals sanitaris sobre els assumptes relacionats amb la docència i la formació, perquè puguin adquirir i millorar les seves competències per desenvolupar amb eficàcia les funcions pròpies del seu lloc de feina.

Les funcions principals del Servei són les següents:

 • Acreditar els programes de formació continuada dels professionals sanitaris i coordinar el funcionament de la Comissió de Formació Continuada.
 • Definir i desenvolupar les polítiques de formació sanitària especialitzada dels professionals sanitaris i tutelar i desenvolupar els processos formatius de pregrau o postgrau dels professionals de la salut (residents de formació sanitària especialitzada).
 • Col•laborar en la creació d’unitats i centres de recerca en salut i fer-ne el seguiment, així com garantir el funcionament del Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEIC-IB).
 • Facilitar l’accés a la documentació científica als professionals sanitaris de la CAIB (Bibliosalut).

A més, el Servei de Formació Sanitària presta els serveis següents:

 • Reconeixement d’ interès sanitari per a  actes de caràcter científic (Ordre de 19 de juny de 1984).
 • Certificació definitiva dels psicòlegs generals sanitaris.
 • Reconeixement de títols de formació professional de la branca sanitària (RD 1837/2008, que incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu).
 • Homologació dels títols d’especialistes comunitaris i extracomunitaris (reconeixement de títols d’especialistes dels estats no membres de la Unió Europea. RD 459/2010, de 16 d’abril).
 • Registre d’entitats formadores en DESA (Decret 137/2008, de 12 de desembre, i Decret 77/2012, de 21 de setembre).