Torna

Servei de Formació

ESDEVENIMENTS DESTACATS

Convocatòria Formació Sanitària Especialitzada 2018-2019

 


blue_select_arrow.gif Resolució de la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut de 16 d’abril de 2019 per la qual es convoca un procediment de selecció d’experts avaluadors de formació continuada, de conformitat amb les bases de l’annex 1.

go.gif Accés al BOIB núm. 54 de 25 d'abril de 2019

 

avis.gif  INSTRUCCIÓ CONVOCATÒRIA AVALUADORS (publicada al BOIB de 25 d’ abril 2019):

Finalitzat el termini d’al·legacions a la llista provisional  d’admesos a la convocatòria, avui dia 7 d’agost es publica el llistat definitiu d’admesos i exclosos a la pàgina web de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació.
 
Una vegada valorats els mèrits presentats pels sol·licitants admesos es publicarà la llista provisional de valoració de mèrits  per ordre de major a menor puntuació.
 
Palma 7 d’agost de 2019

lazo_pdf.gif Llista definitiva d'admesos

lazo_pdf.gif Llista definitiva d'exclosos


serveiformacio.jpg

 

El Servei de Formació Sanitària de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut acredita les activitats de formació continuada de les professions sanitàries i coordina la formació sanitària especialitzada a les Illes Balears.

L’objectiu del Servei de Formació Sanitària és ajudar i informar els professionals sanitaris sobre els assumptes relacionats amb la docència i la formació, perquè puguin adquirir i millorar les seves competències per desenvolupar amb eficàcia les funcions pròpies del seu lloc de feina.

Les funcions principals del Servei són les següents:

  • Acreditar els programes de formació continuada dels professionals sanitaris i coordinar el funcionament de la Comissió de Formació Continuada.
  • Definir i desenvolupar les polítiques de formació sanitària especialitzada dels professionals sanitaris i tutelar i desenvolupar els processos formatius de pregrau o postgrau dels professionals de la salut (residents de formació sanitària especialitzada).
  • Col•laborar en la creació d’unitats i centres de recerca en salut i fer-ne el seguiment, així com garantir el funcionament del Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEIC-IB).
  • Facilitar l’accés a la documentació científica als professionals sanitaris de la CAIB (Bibliosalut).

A més, el Servei de Formació Sanitària presta els serveis següents:

  • Reconeixement d’ interès sanitari per a  actes de caràcter científic (Ordre de 19 de juny de 1984).
  • Certificació definitiva dels psicòlegs generals sanitaris.
  • Reconeixement de títols de formació professional de la branca sanitària (RD 1837/2008, que incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu).
  • Homologació dels títols d’especialistes comunitaris i extracomunitaris (reconeixement de títols d’especialistes dels estats no membres de la Unió Europea. RD 459/2010, de 16 d’abril).
  • Registre d’entitats formadores en DESA (Decret 137/2008, de 12 de desembre, i Decret 77/2012, de 21 de setembre).