Torna

Sanitat vegetal

tabla_registro2.jpg

 

1. Les estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris, segons l'article 2.11 del Reial Decret 1702/2011, de 18 de novembre, d'inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris, podran pertànyer a unitats pròpies de la Administració Autonòmica, a Departaments d'Universitats especialitzats en mecanització agrària, a Centres de formació agrària, a Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica, regulats pel Reial Decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport de la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals centres, a cooperatives agràries o a empreses privades, autoritzades en tots els casos per l'òrgan competent de la comunitat autònoma del territori on estiguin radicades i on exerceixin seva activitat. L'autorització de les ITEAF tindrà validesa en tot el territori nacional i la seva durada serà indefinida.

 

2. Les empreses dedicades a la fabricació, comercialització o reparació d'equips de aplicació de productes fitosanitaris, només poden tenir participació en les estacions ITEAF, quan l'òrgan competent de la comunitat autònoma, estimi que el nombre de ITEAF existent en el seu territori és insuficient per a la realització de les inspeccions previstes, podent autoritzar a aquestes empreses, sempre que es disposi de un programa específic de control per a aquestes instal·lacions.

 

3. Les ITEAF que no pertanyin a l'Administració Pública, a més de complir amb l'establert al capítol II del RD 1702/2011, han de subscriure pòlisses de responsabilitat civil, avals o altres garanties financeres, atorgades per una entitat degudament autoritzada, que cobreixin els riscos de la seva responsabilitat, respecte a danys ambientals, materials i personals a tercers, per una quantia mínima establerta pel òrgan competent de la comunitat autònoma, i serà proporcional a la naturalesa.

 

Òrgan competent per autorització de noves estaciones ITEAF privades:
DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA I RAMADERIA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (Mallorca). SERVEI D'AGRICULTURA

Contactar: ANDREU JUAN SERRA / OMAR BEIDAS SOLER
ajuan@dgagric.caib.es; obeidas@dgagric.caib.es
971176666 Ext.: 66099 y 66068 FAX:971/17.68.76