Torna

Publicacions

PLANS

  • Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)

http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/ambits/atencio-social-i-sanitaria/pla-interdepartamental-datencio-in-interaccio-social-i-sanitaria-piaiss

El Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials pretén crear un model d’interacció dels serveis sanitaris i socials, tot elaborant un pla de treball interdepartamental que contribueixi a generar un model d’intervenció global coordinada, amb una mateixa visió de conjunt, que tingui en compte la persona. Representa un canvi de paradigma i de model de relació en el qual hi haurà implicats tots els agents del sistema de salut i del sistema social, que serà elaborat a partir del coneixement dels professionals, amb la participació integral de tots els actors implicats en l'àmbit de la salut i dels serveis socials, que ha de tenir en compte l'equitat i la sostenibilitat.

ESTUDIS

  • Informe social: Primers impactes de la COVID-19 a la societat de les Illes Balears

https://osib.uib.cat/Publicacions/Informes-socials/

El treball recull i analitza les primeres dades socials de què disposam a les Illes Balears.L’objectiu d’aquest informe és recollir informació i generar-ne per millorar el coneixement de la situació social de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; detectar situacions emergents, punts crítics i respostes innovadores que facilitin la cohesió i la justícia socials, i ser útil per formular polítiques públiques.

  • INSESS-COVID19. Indentificació e Necessitats Socials Emergents com a conseqüència de la COVID-19 i efecte sobre els Serveis Soc ials del territori

https://isocial.cat/projectes_isocial/estudi-prospectiu-iness-covid19/

Estudi prospectiu sobre l’impacte de la Covid-19 en els Serveis Socials dels ajuntaments i consells comarcals de Catalunya

  • Monitor de impacto del Covid-19 sobre los servicios sociales

Projecte finançat per l'INAP en el marc de la Convocatòria permanent de contractació de projectes d'investigació

Primer Informe de seguimiento: Los servicios sociales ante la pandemia: retos, desafíos y respuestas hacia la nueva normalidad

https://www.inap.es/inicio/-/asset_publisher/UwCo4Jmt0vRo/content/id/1860369

Analitza com s'entan enfrontant els serveis socials municipals de treball social als reptes derivats de la pandèmia global. Per realitzar el seguiment del monitor d'impacte, que estarà en funcionament fins el mes de setembre de 2021, els investigadors han seleccionat a l'atzar més de 60 municipis de sis comunitats autònomes (Andalucia, Aragó, Balears, Castella i Lleó, Euskadi i Madrid)

MONOGRÀFICS

  • Anuari de l'envelliment

https://catedradependencia.uib.cat/

L’Anuari de l’Envelliment recull una part dels pensaments, les recerques, les experiències, els debats i les propostes principals en l’àmbit de la qualitat de vida de la gent gran de les Illes Balears. Al llarg dels anys, l’Anuari permet resseguir la memòria rellevant de la variada activitat desenvolupada a les Illes Balears en aquest àmbit

RECURSOS AVALUACIÓ POLÍTIQUES PÚBLIQUES

A continuació es presenta una recopilació d'enllaços on es poden trobar guies metodològiques i manuals d'avaluació de polítiques públiques

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/evaluacion-politicas-publicas/Guias-evaluacion.html

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/documentacion.epp

https://www.redinternacionalevaluacion.com/documentos

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/guia-evaluacion/co-10/

http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1400665227-DT6.pdf