Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències

 

NOVETAT:

Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

PDF (BOIB Núm. 79 ext. 01/06/2012)

 

Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat.

PDF (BOIB Núm. 129 01/09/2012)

 

Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir, com a màxim, el 100 % de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas.

PDF (BOIB Núm. 168 13/11/2012)

 

 


 

La Direcció General de Personal Docent ha actualitzat la regulació i la tramitació dels permisos, llicències, excedències, autoritzacions i comunicacions. En aquesta pàgina hi trobareu la informació per tramitar-los.

 


 

Com a norma general, llevat de causa sobrevinguda, s’han de sol·licitar amb quinze dies abans de l'inici del gaudi del permís, llicència, excedència, autorització o comunicació. L’incompliment del termini de sol·licitud pot ser causa de denegació.