Torna

OPOSICIONS 2020

Novetat 26/02/2021


Resolució de 26 de febrer de 2021, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per Resolució de 3 de febrer de 2020 així com la llista dels aspirants que han desistit de participar-hi. PDF


ANNEX 1: Llista definitiva dels aspirants admesos dels cossos de secundària

ANNEX 2: Llista definitiva dels aspirants exclosos dels cossos de secundària

ANNEX 3: Llista definitiva dels aspirants admesos del cos de mestres

ANNEX 4: Llista definitiva dels aspirants exclosos del cos de mestres

ANNEX 5: Llista de causes d'exclusió

ANNEX 6: Llista definitiva aspirants que han desistit de participar en el procés selectiu

ANNEX 7: Llista definitiva d'aspirants de nacionalitat estrangera que han de realitzar la prova de castellà

Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació

D’acord amb la base 4.4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 (BOIB núm. 24, de 25 de febrer) s’obre un termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà que es faci pública aquesta Resolució perquè els aspirants exclosos puguin sol·licitar el reintegrament de les taxes del dret de participació.

 

Documentació que s’ha d’adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

           - Fotocòpia del DNI

           - Sol·licitud de participació a les proves selectives de la qual ha resultat exclòs.

           - Model 046 del pagament realitzat

           - Declaració responsable de veracitat de dades bancàries PDF

El termini per demanar el reintegrament de taxes és de 27 de febrer a 18 de març.