Torna

OPOSICIONS 2020

Novetat 20/10/2020


Resolució de 20 d'octubre, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per Resolució de 3 de febrer de 2020 així com la llista dels aspirants que han desistit de participar-hi. PDF


ANNEX 1: Llista provisional dels aspirants admesos dels cossos de secundària

ANNEX 2: Llista provisional dels aspirants exclosos dels cossos de secundària

ANNEX 3: Llista provisional dels aspirants admesos del cos de mestres

ANNEX 4: Llista provisional dels aspirants exclosos del cos de mestres

ANNEX 5: Llista de causes d'exclusió

ANNEX 6: Llista provisional d'aspirants de nacionalitat estrangera que han acreditat estar en possessió de les titulacions que els eximeix de fer la prova de castellà

ANNEX 7: Llista provisional d'aspirants de nacionalitat estrangera que han de realitzar la prova de castellà

ANNEX 8: Desistiments

S'obre un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà que es faci pública aquesta Resolució perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que considerin pertinents, a través del tràmit telemàtic:


(22/06/2020)

Tràmit de desistiment de participació a les proves selectives convocades per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 (BOIB núm. 24, de 25 de febrer) i sol·licitud de la devolució de la taxa abonada, d’acord amb el punt 7 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de juny de 2020 per la qual es reprèn el termini de presentació de sol·licituds per participar a les proves selectives (BOIB núm. 112 , de 20 de juny).

Documentació que s’ha d’adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

  • Sol·licitud de participació a les proves selectives de la qual vol desistir.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Model 046 del pagament realitzat
  • Declaració responsable de veracitat de dades bancàries PDF

>>>

(aquest tràmit està actualment tancat)


  • Resolució de 17 de juny de 2020 per la qual es reprèn el termini de presentació de sol·licituds per participar a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents. PDF

El termini esmentat es reprendrà, exclusivament, els dies 29 i 30 de juny de 2020.

>>>

(aquest tràmit està actualment tancat)