Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Batxibac (doble titulació Batxiller - Baccalauréat)

El 5 de febrer de l'any 2010 el Govern de França i el Govern d'Espanya varen regular l'ordenació dels ensenyaments relatius a la doble titulació de Batxiller i Baccalauréat en centres docents espanyols, i es va establir que l’alumnat pot obtenir el títol de Baccalauréat si, a més de superar totes les matèries de batxillerat, supera una prova externa específica.

El programa Batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament,  permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

Actualment l’IES Bendinat de Mallorca és l’únic centre que imparteix aquests ensenyaments, a les Illes Balears.

Instruccions curs 2019-2020 

Resolució de la directora general de Primera Infància,Innovació i Comunitat Educativa de dia 10 de febrer de 2O2O per la qual es convoca la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat per a l'alumnat que ha cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l'ha completat en el curs acadèmic 2019-2020

Instruccions curs 2017-2018

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2017- 2018.

Normativa