Torna

Ajudes FSE 2014-2020 d'educació a les Illes Balears

Logotip FSE

 

REGLAMENT (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 17 de desembre de 2013

REGLAMENT (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 17 de desembre de 2013 pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desevolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i es deroga el Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell.


REGLAMENT (UE) Nº 1304/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL

REGLAMENT (UE) Nº 1304/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual se deroga el Reglament (CE) Nº 1081/2006 del Consell.


REGLAMENT DELEGAT (UE) Nº 2015/616 DE LA COMISSIÓ de 13 de febrero de 2015

Reglamento Delegado (UE) 2015/616 de la Comisió, de 13 de febrero de 2015, que modifica el Reglament Delegat (UE) nº 480/2014 pel que fa a les referències al Reglament (UE) nº 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell.