Torna

FONS SOCIAL

NOVETAT:

Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2016 pel qual s’aixeca la suspensió relativa a les convocatòries i les concessions d’ajuts en concepte d’acció social relatives a les bestretes de les retribucions a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012. PDF

 

Bestretes ordinàries

Objectes i definició (art. 29) Arxiu de text

- Bestretes ordinàries per maternitat (art. 30.2):

  Han de presentar fotocòpia compulsada de la llicència per maternitat i

  dels fulls corresponents del llibre de família, progenitors i fill/a.

 

- Model d'instància.

Arxiu de text

 

 

PDF

 

- Bestretes ordinàries modalitat 2 (art. 30.3)

 

- Model d'instància

 

Arxiu de text

 

PDF

 

Import (anar a la taula) Pàgina Web
Cobrament: transferència al mateix compte de la nòmina
Tràmit Telemàtic Pàgina Web