Torna

FONS SOCIAL

>>> Ajudes per estudis

> Requisits i documentació (art. 19, 20 i 21)

 


TÍTOL V.

AJUDES PER A ESTUDIS


Article 19. - Requisits i documentació per a les ajudes de la compensació de les despeses per matrícula en centres docents

1. La compensació de les despeses realitzades en concepte de matrícula en centres docents únicament es pot percebre amb la presentació prèvia i documental dels requisits següents:

a) Haver formalitzat, el funcionari o treballador docent o un fill seu major de devuit anys i menor de vint-i-cinc, la matrícula per al curs corresponent en un centre docent radicat en el territori de l’Estat espanyol.

b) No percebre cap ajuda d’un altre ens o organisme per a aquesta finalitat, tret que la quantitat percebuda sigui inferior a l’establerta per aquest concepte a l’article 22 d’aquest Decret. En aquest cas, l’ajuda percebuda es pot complementar fins a l’esmentada quantitat límit reservada a la cobertura d’aquest tipus de contingència.

c) No haver percebut ajuda per al mateix curs l’any anterior. La repetició de curs o assignatura no dóna dret a cap nova ajuda. En aquest sentit, no es pot sol·licitar ajuda de matrícula per les assignatures ja cursades, i no aprovades, anteriorment.

2. No es pot sol·licitar l’abonament d’aquesta ajuda si, prèviament, no s’ha realitzat el pagament de la matrícula. Si aquest s’efectua en dos o més terminis, no s’ha de cursar la sol·licitud d’ajuda fins que no s’hagi satisfet totalment l’import. Si algun dels terminis se satisfà fora de l’exercici pressupostari en què es va abonar el primer, la sol·licitud s’ha de realitzar dins l’exercici en què s’hagi completat l’abonament de la matrícula.

Article 20. - Requisits i documentació per a les ajudes de la compensació de les despeses per llibres

La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en què el funcionari o treballador docent o un fill seu major de devuit anys i menor de vinti-cinc hagi formalitzat la matrícula, s’ha d’abonar després que se n’hagin aportat les factures corresponents que acreditin, en cada cas, l’adquisició i el preu pagat pels llibres. En cap cas la compensació no pot superar l’import real abonat pel sol·licitant.

Article 21. - Ajudes per raó d’estudis cursats per fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc

1. Quan les ajudes descrites i regulades en aquest títol se sol·licitin per raó d’estudis cursats per fills del personal docent no universitari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els fills han de ser majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i el sol·licitant ha d’acreditar que els fills no tenen ingressos propis.

2. El requisit de l’edat s’ha d’acreditar mitjançant fotocòpia compulsada dels fulls corresponents del llibre de família del funcionari o treballador docent i fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat dels fills.

3. El requisit de no tenir ingressos propis s’ha d’acreditar mitjançant certificat de la Seguretat Social referit als períodes de cotització d’aquests fills.

 

<tancar>