Torna

FONS SOCIAL

>>> Ajudes per fills menors de devuit anys

> Terminis (art. 6.1)

 


TÍTOL I.

NORMES GENERALS

Article 6
. -Terminis

1. El dret a la percepció de les ajudes per acció social regulades pel títol III d’aquest Decret , les ajudes per fills menors de devuit anys, es reconeixerà a partir de la presentació de la sol·licitud, tindrà efectes econòmics a partir del mes següent a aquesta i finalitzarà en el moment que el beneficiari deixi de prestar serveis a la comunitat autònoma de les Illes Balears o en el mes que el fill causant de l’ajuda complesqui els devuit anys.

Els beneficiaris d’aquesta ajuda resten obligats a comunicar a l’Administració qualsevol incidència que impliqui una modificació en els supòsits que donin dret a l’ajuda o percepció.

Així mateix l’Administració es reserva la facultat de sol·licitar, en qualsevol moment, als beneficiaris de l’ajuda que acreditin que es mantenen els supòsits de fet que originen el dret en qüestió.
<tancar>